Гонтаренко Н.А, МАР-51 + МІДм-51,МОіАм-51, МПДм-51

Лектор: Швець Ф.Д., к.т.н., доцент ННІЕМ 

Результати навчання: після вивчення дисципліни Ви будете здатні:

·        визначати особистісні цінності та цілі менеджера;

·        формулювати філософію і стратегію самоуправління;

·        управляти саморозвитком особистості;

·        програмувати власну професійну кар’єру і планувати персональний розвиток.

·        демонструвати навички ефективного керівництва;

·        демонструвати навички організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів;

·        застосовувати різні підходи до вирішення проблеми;

·   здійснювати управлінський вплив на інших через комплексне використання підходів до мислення;

·        застосовувати принципи етики в управлінні саморозвитком і бізнесом;

·        демонструвати соціальну відповідальність;

·        застосовувати   сучасні   принципи  наукової  організації праці менеджера;

·        застосовувати інструменти побудови самокерованих систем;

·         використовувати час як ресурс;

·         обирати адекватні стилі поведінки у конфлікті;

·         демонструвати лідерство у соціальних та ділових стосунках;

·   аналізувати стилі керівництва людьми;

·   здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів;

·   управляти потоком відвідувачів;

·   складати та оформляти документи.

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, диспути та дискусії,  ситуативні задачі, індивідуальні завдання, тематичні тести, обговорення, самостійна робота;

11. Зміст курсу (перелік тем):

·         Методологічні підходи до самоменеджменту.

·         Складові ефективного самоменеджменту.

·         Управління мисленням і саморозвиток.

·         Про підготовку і  рівні компетентності менеджера.

·         Планування особистої зайнятості.

·         Етика і соціальна відповідальність менеджера.

·         Ефективне використання робочого часу.

·         Організація нарад і ведення ділових бесід.

·         Організовування діяльності менеджера.

·         Конфлікти в управлінській діяльності.

·         Формування якостей ефективного менеджера.

·         Лідерство і розвиток менеджерського потенціалу.

13. Рекомендовані навчальні видання:

1. Нетепчук В.В., Самоменеджмент: Навч. посібник, – Рівне: НУВГП, 2013. –  354 с.

2. Кінан К., Самоменеджмент / К. Кінан: перек. з англ. Л.В. Квасницької; під ред. Н.В.Шульпіної. - М.:Эксмо, 2006. - 80с.

3. Зайверт Л. Ваш час - у Ваших руках / Л. Зайверт: перек. Л.Н. Цедиліна.- М.: ІНФРА-М, 2005. - 268 с.

Лектор: Судук О.Ю., Групи: ЗГБ-50