В.о. завідувача  кафедри:Мороз Микола Володимирович m.v.moroz@nuwm.edu.ua 
Менеджери:

Мисіна Оксана Іванівна  o.i.mysina@nuwm.edu.ua 

Рудик Богдан Петрович  b.p.rudyk@nuwm.edu.uaРибалко А.В. , ГЗ-11, ГЗ-12
05-06-109М Лебедь, О. О. та Соляк, Л. В. та Рибалко, А. В. та Гаєвський, В. Р. та Мороз, М. В. та Гаращенко, О. В. та Рудик, Б. П. (2022)

(2 семестр)
Викладач: Лебедь О.О.
Групи: БІО-11
Лектор: Лебедь О.О.
Спеціалність: Агрономія

Ступінь вищої освіти – бакалаврський (перший)
Освітня програма спеціальності 184 «Гірництво»
Шифр за ОП – ОК 20
Рік навчання – 2, семестр –3
Викладач – Буденкова Надія Марківна
Мета та цілі ОК: засвоєння студентами теоретичних основ хімії елементів, вивчення фізичних та хімічних властивостей простих речовин, сполук і мінералів, які є корисними копалинами; різноманітних технологічних процесів по вилученню цінних компонентів та формування на цій основі наукового світогляду фахівців вищої кваліфікації, що будуть працювати інженерами в галузі гірництва.

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Освітня програма спеціальностей 101 Екологія
Шифр за ОП – ОК 3.3
Рік навчання – 2, семестр – 4 
Викладач – Буденкова Надія Марківна
Мета та цілі ОК : засвоєння студентами теоретичних основ фізичної та колоїдної хімії, вивчення закономірностей хімічних процесів, які відбуваються в гетеродисперсних системах, оцінка і використання  поверхневих явищ, колоїдно-хімічних процесів, дисперсних водних систем, які зустрічаються в різноманітних технологічних процесах та формування на цій основі наукового світогляду фахівців вищої кваліфікації, що будуть працювати інженерами-екологами;  ознайомити  студентів з сучасними оптичними, електрохімічними, хроматографічними методами аналізу; підготовка студентів до ефективного засвоєння інструментальних методів аналізу природної та питної води, ґрунту, повітря та застосування результатів в розв’язанні практичних завдань. Завдання курсу – підготовка студентів до ефективного засвоєння спеціальних дисциплін згідно з навчальним планом, показати значення хімічної науки і зокрема фізичної, колоїдної хімії та фізико-хімічних методів аналізу в розв’язанні практичних завдань в галузі раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Освітня програма спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа
Шифр за ОП – ЦЗП 1. 7
Рік навчання – 1, семестр –1
Викладач – Корчик Наталія Михайлівна
Мета та цілі ОК : мета - освоїти склад мікро- та макронутрієнтів продовольчої сировини і харчових продуктів, а також їх властивості та перетворення при виробництві і зберіганні харчів. Ціль дисципліни - формування необхідних знань з позицій хімічної логіки про чинники, що забезпечують якість готової харчової продукції; здобуття та удосконалення студентами нових знань з хімічного складу рослинної харчової сировини, продуктів її переробки та хімічних перетворень, які протікають в них при зберіганні та в процесі харчування людини, ознайомлення з сучасними методами дослідження; формування у студентів відповідальності за виробництво якісних харчових продуктів від яких залежить здоров’я людини; формування навичок спрямованого регулювання процесів, які забезпечують якісні характеристики харчових систем; набуття необхідних вмінь та навичок для майбутньої дослідницької, викладацької та виробничої діяльності у ресторанно-готельній справі. 

Ступінь вищої освіти – бакалаврський (перший)
Освітня програма спеціальностей: 274 Автомобільний транспорт, 275 «Транспортні технології ( на автомобільному транспорті)», 133 «Галузеве машинобудування», 184 «Гірництво»
Шифр за ОП – ЗП-7, ЗП-07, ОК7, ОК8
Рік навчання I, семестр II
Викладач Буденкова Надія Марківна
Мета та цілі ОК: ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними положеннями та закономірностями хімічної науки, розвиток хімічного мислення і здатності аналізувати явища; формування наукового світогляду з проблем базових технологій, раціонального природокористування; фізико-хімічних явищ, які зустрічаються при експлуатації автомобільного транспорту, в інженерії, в технологіях видобутку корисних копалин.

Викладач: Буденкова Н.М. Група: БІО-21

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Освітня програма спеціальностей 162 «Біотехнології та біоінженерія»
Шифр за ОП – ЗП07 / ОК.9
Рік навчання 1, семестр 1
Викладач: - Корчик Наталія Михайлівна.
Мета та цілі ОК: Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основними положеннями та закономірностями хімічної науки, розвиток хімічного мислення і здатності аналізувати явища, формування наукового світогляду з проблем базових технологій, раціонального природокористування; ознайомлення студентів з фізико-хімічними явищами, які зустрічаються в різноманітних процесах у біотехнологіях та біоінженерії. Ціль дисципліни - підготовка студентів до ефективного засвоєння основ загальної, органічної, фізичної та хімії елементів згідно з навчальним планом, обґрунтування значення хімічної науки і технології в розв’язанні практичних завдань.

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Освітня програма спеціальностей 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 144 Теплоенергетика, 145 Гідроенергетика та 103 Науки про Землю
Шифр за ОП – Д 7 / ОК 7 / ОК 6 / ОК 7
Рік навчання – 1, семестр –1
Викладачі: лектор - Мисіна О.І., викладачі - Рудик Б.П., Корчик Н.М.
Мета та цілі ОК : ознайомлення студентів з основними положеннями та закономірностями хімічної науки, формування наукового світогляду, розвиток хімічного мислення і здатності аналізувати явища; формування спеціальних умінь та навичок з метою застосування хімічних законів і процесів для подальшого використання її досягнень в гідротехнічному будівництві, водній інженерії та водних технологіях, теплоенергетиці, гідроенергетиці та геології для підвищення ефективності та надійності виробництва і енергозбереження. Завдання курсу – підготовка студентів до ефективного засвоєння спеціальних дисциплін згідно з навчальним планом, обґрунтування значення хімії та хімічної науки в різних галузях промисловості, зокрема області гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, теплоенергетиці, гідроенергетиці та геології.

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Освітня програма спеціальностей 192 Будівництво та цивільна інженерія та 263 Цивільна безпека
Шифр за ОП – ЗП07 / ОК.9
Рік навчання 1, семестр 1
Викладач - Рудик Богдан Петрович
Мета та цілі ОК: ознайомлення студентів з основними положеннями та закономірностями хімічної науки, розвиток хімічного мислення і здатності аналізувати явища, формування наукового світогляду з проблем базових технологій, раціонального природокористування; ознайомлення студентів з фізико-хімічними явищами, які зустрічаються в різноманітних процесах у будівництва та цивільної інженерії. Ціль дисципліни - підготовка студентів до ефективного засвоєння основ загальної хімії згідно з навчальним планом, обґрунтування значення хімічної науки і технології в розв’язанні практичних завдань. 

 

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Освітня програма спеціальності 201 «Агрономія»
Шифр за ОП – ОК 4
Рік навчання – 1, семестр –1
Лектор – Мисіна Оксана Іванівна, викладач - Рудик Богдан Петрович
Мета та цілі ОК : формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок щодо сучасних підходів та методів хіміко-екологічних досліджень грунтів в їх природному і порушеному станах; ознайомлення студентів з хімічними процесами та явищами, що їх супроводжують; закономірностями між хімічним складом, будовою речовин та їх властивостями; встановлення ймовірності перебігу хімічних реакцій в грунтах; визначення функції речовин у кислотно-основних та окисно-відновних процесах; вивченні властивостей розчинів електролітів, основних електрохімічних понять, хімічних властивостей металів, неметалів та їх сполук; фізико-хімічні основи використання неорганічних речовин в сільському господарстві, зокрема у землеробстві. Завдання курсу – підготовка студентів до ефективного вивчення та засвоєння професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін, на яких базуються практичні навички фахівця у галузі агрономії

Викладач: Гаєвський В.Р., АТ-11інт, АТф-11

 

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Освітня програма спеціальностей 201 Агрономія
Шифр за ОП – ОК 7
Рік навчання – 1, семестр – 2
Викладач – Мисіна Оксана Іванівна
Мета та цілі ОК : засвоєння студентами теоретичних основ фізичної та колоїдної хімії, вивчення закономірностей хімічних процесів, які відбуваються в гетерогенних дисперсних системах, оцінка і використання поверхневих явищ, колоїдно-хімічних процесів, дисперсних водних систем, які зустрічаються в різноманітних технологічних процесах та формування на цій основі наукового світогляду фахівців вищої кваліфікації агрономічного профілю. Завдання курсу – підготовка студентів до ефективного засвоєння спеціальних дисциплін згідно з навчальним планом, показати значення хімічної науки і зокрема фізичної та колоїдної хімії в розв’язанні практичних завдань

Викладач: Корчик Н.М.

Група: БІО-11

Ступінь вищої освіти – бакалаврський (перший)
Освітня програма спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія
Шифр за ОП – ОК-6
Рік навчання II, семестр II
Викладач   Буденкова Надія Марківна
Мета та цілі ОК: ознайомлення студентів з основними положеннями та закономірностями хімічної науки, розвиток хімічного мислення і здатності аналізувати явища, формування наукового світогляду з проблем базових технологій, раціонального природокористування; ознайомлення студентів з фізико-хімічними явищами, які зустрічаються в різноманітних процесах у біотехнологіях та біоінженерії.

 

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Освітня програма спеціальностей 101 Екологія та 183 Технології захисту навколишнього середовища
Шифр за ОП – ОК 1.10 / ОК 07
Рік навчання – 1, семестр –1
Викладач – Мисіна Оксана Іванівна
Мета та цілі ОК : поглиблене засвоєння студентами фундаментальних знань в галузі хімії, які складають основу для подальшого вивчення циклу хіміко-екологічних дисциплін та широко використовуються у практичній роботі фахівця-еколога.
Завдання курсу – формування цілісної системи знань з основ загальної хімії та хімії елементів періодичної системи, формування уявлень про найважливіші закономірності перебігу хімічних процесів, роль хімічних елементів у живій природі, їхні колообіги та перетворення у біосфері та підготовка студентів до ефективного засвоєння спеціальних дисциплін згідно з навчальним планом, обґрунтування значення хімії та біогеохімії в різних галузях промисловості, зокрема в галузі раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.
Ступінь вищої освіти – бакалаврський (перший)
Освітня програма спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища
Шифр за ОП – ВК-4
Рік навчання II, семестр II
Викладач Буденкова Надія Марківна
Мета та цілі ОК: підготовка здобувачів вищої освіти до ефективного засвоєння інструментальних методів аналізу природної та питної води, ґрунту, повітря та застосування результатів досліджень в розв`язанні практичних завдань.