Завідувач  кафедри:Грицюк Петро Михайлович p.m.hrytsiuk@nuwm.edu.ua 
Менеджер: Шевченко Ірина Мавіївна i.m.shevchenko@nuwm.edu.uaВикладач: Бабич Т.Ю.

Група: М-12

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Освітня програма (Спеціальність) - 126 Інформаційні системи та технології

Шифр за ОП - ВК 5

Рік навчання, семестр: 4 рік, 1 семестр

Викладач (лектор): Волошин В.С., к.е.н., доцент

Мета та цілі ОК:

На сьогоднішній день питання розвитку
інформаційних систем загалом та
бухгалтерських зокрема є досить актуальним.
Незалежно від розмірів підприємства та його
форми власності, застосовування бухгалтерські
інформаційні системи є вимогою часу. Також у
діяльності будь-якого підприємства завжди
велику роль відіграє правильно налагоджений
облік. Враховуються товари, гроші, договори,
постачальники і покупці, співробітники і багато
іншого. Вся ця інформація важлива при роботі
підприємства для правильної оцінки і планування
подальшої діяльності.
Метою викладання дисципліни є засвоєння
теоретичних і практичних знань з основ
користування та функціонування
бухгалтерських інформаційних систем, їх
застосування для підсилення фінансово-
господарської діяльності підприємств та
організацій будь-якої галузі економіки та форми
власності; ознайомлення із сучасними
інформаційними технологіями та їх
використанням в інформаційних системах обліку.
При викладанні навчальної дисципліни
використовується інформаційно-ілюстративний
та проблемний методи навчання з
застосуванням: лекцій у супроводі
мультимедійної презентації; опорного
роздаткового графічного матеріалу;
індивідуальних творчих завдань при виконанні
лабораторних робіт.

Ступінь вищої освіти - магістр

Освітня програма (Спеціальність) - 051 Економіка, ОПП "Інформаційні технології в бізнесі"

Шифр за ОП - ПП 2

Рік навчання, семестр: 1 рік, 2 семестр

Викладач (лектор): Волошин В.С., к.е.н., доцент

Мета та цілі ОК:
На сьогоднішній день питання розвитку інформаційних систем загалом та
бухгалтерських зокрема є досить актуальним. Для розширення функціональних
можливостей таких систем потрібно проводити адміністрування. У діяльності будь-
якого підприємства завжди велику роль відіграє правильно налагоджений облік.
Враховуються товари, гроші, договори, постачальники і покупці, співробітники і
багато іншого. Вся ця інформація важлива при роботі підприємства для правильної
оцінки і планування подальшої діяльності.
У наше століття інформаційних технологій звичайно ж облік ведеться за
допомогою комп'ютера. Але для того щоб комп'ютерний облік був дійсно
ефективним, одного комп'ютера мало, потрібна хороша обліково-аналітична
інформаційна система.
Викладач_Бабич Т.Ю._ЕК-21+ЕК-21інт
Грицюк П.М. ,УПЕП.ЕК-11

Викладач: Парфенюк О.В.
Групи: ЦТ-11, ІСТ-11

Шевченко Ірина Мавіївна
Парфенюк Олексій Володимирович
ЦТ-11

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Освітня програма (Спеціальність) - 126 Інформаційні системи та технології, 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Шифр за ОП - ОК 17 по 126, ОК 19 по 015.39

Рік навчання, семестр: 2 рік, 2 семестр

Викладач (лектор): Волошин В.С., к.е.н., доцент

Мета та цілі ОК:
У наш час інтенсивного розвитку
інформаційних технологій є недостатнім
створювати WEB-сайти статичного змісту. У
таких умовах для підприємств та організацій
актуальним є розробка великих порталів,
менеджмент яких досягається за допомогою
систем управління контентом та розробкою
WEB-дизайну. Вивчення сучасних WEB-
техноллогій включає у себе знання з мови
гіпертекстових розміток HTML, каскадних
таблиць стилів CSS, клієнтської частини мови
WEB-програмування Java Script, серверної мови
WEB-програмування PHP та мережевих баз
даних MySQL.
Сфера ІТ дозволяє створювати досить
потужні інтерактивні можливості WEB-сайту,
зокрема зворотній зв’язок у вигляді поштових
форм, розсилка прасів підприємства або просто
новин, анімацію елементів сайту, on-line
спілкування та опитування. Основна мета при
цьому – контент повинен нести в собі
інформацію, максимально доступно й зручно
подавати її користувачеві, забезпечувати
актуальність і корисність цієї інформації.
Метою викладання дисципліни є на основі
теоретичного матеріалу та практичних умінь
та навичок, що стосуються мови
гіпертекстових розміток, каскадних таблиць
стилів, мов WEB-програмування та мережевих
баз даних, – дослідити технології створення та
подальшого управління контентом WEB-сайту з
перспективними розробками інформаційних
систем для вирішення проблемних питань у
будь-яких сферах життя людини.
При викладанні навчальної дисципліни
використовується інформаційно-ілюстративний
та проблемний методи навчання з
застосуванням: лекцій у супроводі
мультимедійної презентації; опорного
роздаткового графічного матеріалу;
індивідуальних творчих завдань при виконанні
лабораторних робіт.

Викладач: Барановський С.В.
Група: ІСТ-11

Бакалавр
Цифрові технології дистанційної освіти
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
1-й рік, 1-й семестр
Викладач: Рощенюк Алла Михайлівна
Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої освіти необхідні знання для набуття і прикладного використання компетентностей, обов’язкових для того, щоб стати фахівцем із застосування цифрових технологій у різних сегментах професійної освіти, розробки універсальних й спеціалізованих комп’ютерних програм, а також посісти конкурентоздатну позицію на ринку праці.
Метою вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є формування професійного світогляду майбутнього фахівця з цифрових технологій у професійної освіти, цілісне уявлення про його сутність та роль в сучасному суспільстві.
Основні завдання дисципліни “Вступ до спеціальності” – розширення світогляду у сфері сучасних цифрових комп’ютерних технологій; формування у студентів достатнього рівня знань, вмінь і навичок, необхідних для подальшого вивчення дисциплін професійної і практичної підготовки майбутнього фахівця з цифрових технологій у професійній освіті.