Завідувач  кафедри:Грицюк Петро Михайлович p.m.hrytsiuk@nuwm.edu.ua 
Менеджер: Шевченко Ірина Мавіївна i.m.shevchenko@nuwm.edu.uaВикладач: Парфенюк О.В.

ЦТ-21

І семестр

ЕК-31, ІСТ-11інт, ІСТ-31

Викладач: Парфенюк О,В.

Бакалавр
ОП Інформаційні системи і технології за спец. 126 "Інформаційні системи та технології" і ОП Цифрові технології дистанційної освіти за спец. 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)"
ОК 6
1-й рік навчання, 1-й семестр
доцент Гладка О. М.
Мета дисципліни полягає в формуванні та поглибленні теоретичних знань з сучасної дискретної математики, розуміння математичних основ комп'ютерної логіки та алгоритмізації задач і практичних навичок застосування апарату дискретної математики для розв'язання прикладних задач.
Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних положень дискретної математики, методів та алгоритмів розв'язання прикладних задач, отримання практичних навичок використання методів дискретної математики для розв’язання конкретних задач.

Викладач: Шроль Т.С.

Група: ІСТ-31

Ступінь вищої освіти - магістр

Освітня програма (Спеціальність) - 126 Інформаційні системи та технології, ОПП "Інформаційні технології в бізнесі"

Шифр за ОП - ПП 1

Рік навчання, семестр: 1 рік, 1 семестр

Викладач (лектор): Волошин В.С., к.е.н., доцент

Мета та цілі ОК:

Діяльність суб’єктів економіки в сучасному суспільстві супроводжується
використанням комп’ютерних технологій та автоматизованих інформаційних
систем. Їх розвиток і вдосконалення вимагають від фахівців знання економіки,
менеджменту, інформатики, програмування та інших спеціальних дисциплін,
пов’язаних з інформаційними системами і технологіями. Якщо об’єднати ці знання і
спрямувати їх на створення системи, яка б повністю автоматизувала всі функції
управління та бізнес-процеси на підприємстві, то результатом буде корпоративна
інформаційна система.
Системи такого класу активно і масово почали використовуватися наприкінці
минулого століття. За цей період вони перетворилися в потужний інструмент
управління діяльністю великих підприємств – корпорацій, концернів, холдингів та
інших. Тому набуття знань і навиків проектування, розробки, тестування,
налаштування, впровадження, експлуатації, супроводження таких систем є
актуальним для майбутнього фахівця з інформаційних технологій у бізнесі.

Карпович І. М., канд. ф.-матем. н., доцент.
ІІ семестр
Для студентів ІСТ-11, ІСТ-11інт., ЦТ-11, ІСТз-21.

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Освітня програма (Спеціальність) - 051 Економіка, ОПП "Економічна кібернетика"

Шифр за ОП - ФП 25

Рік навчання, семестр: 3 рік, 2 семестр

Викладач (лектор): Волошин В.С., к.е.н., доцент

Мета та цілі ОК:

У наш час інтенсивного розвитку
інформаційних технологій є недостатнім
створювати WEB-сайти статичного змісту. У
таких умовах для підприємств та організацій
актуальним є розробка великих порталів,
менеджмент яких досягається за допомогою
систем управління контентом та розробкою
WEB-дизайну. Вивчення сучасних WEB-
техноллогій включає у себе знання з мови
гіпертекстових розміток HTML, каскадних
таблиць стилів CSS, клієнтської частини мови
WEB-програмування Java Script, серверної мови
WEB-програмування PHP та мережевих баз
даних MySQL.
Сфера ІТ дозволяє створювати досить
потужні інтерактивні можливості WEB-сайту,
зокрема зворотній зв’язок у вигляді поштових
форм, розсилка прасів підприємства або просто
новин, анімацію елементів сайту, on-line
спілкування та опитування. Основна мета при
цьому – контент повинен нести в собі
інформацію, максимально доступно й зручно
подавати її користувачеві, забезпечувати
актуальність і корисність цієї інформації.
Метою викладання дисципліни є на основі
теоретичного матеріалу та практичних умінь
та навичок, що стосуються мови
гіпертекстових розміток, каскадних таблиць
стилів, мов WEB-програмування та мережевих
баз даних, – дослідити технології створення та
подальшого управління контентом WEB-сайту з
перспективними розробками інформаційних
систем для вирішення проблемних питань у
будь-яких сферах життя людини.
При викладанні навчальної дисципліни
використовується інформаційно-ілюстративний
та проблемний методи навчання з
застосуванням: лекцій у супроводі
мультимедійної презентації; опорного
роздаткового графічного матеріалу;
індивідуальних творчих завдань при виконанні
лабораторних робіт.