Завідувач  кафедри:Грицюк Петро Михайлович p.m.hrytsiuk@nuwm.edu.ua 
Менеджер: Шевченко Ірина Мавіївна i.m.shevchenko@nuwm.edu.uaДоцент кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики
Карпович І.М. КТ-21

Ступінь вищої освіти - перший (бакалаврський)

Спеціальність Економіка Освітня програма Економічна кібернетика 

Шифр за ОП    ФП12

Рік навчання, семестр: 4 рік, 7 семестр

Викладач (лектор)  Бабич Тетяна Юріївна

Мета та цілі ОК

Метою викладання курсу є надання студентам базових знань щодо наукових та методологічних основ нечіткого моделювання економічних систем та процесів, застосування методів нечіткої логіки до прийняття раціональних управлінських та інвестиційних рішень. 

Цілі курсу: вивчення основних принципів побудови економіко-математичних моделей аналізу та прогнозування розвитку економічних систем і процесів на основі таких інтелектуальних технологій моделювання як нейронні мережі та нечітка логіка.

Лектор: Шевченко І.М., старший викладач
для студентів ННІ АКОТ група: ІСТ-11, ЦТ-11
Викладач: Барановський Сергій Віталійович, І семестр ІСТ-11інт

Викладач: Барановський Сергій Віталійович 1 семестр, ІСТ-31, ЦТ-31

Ступінь вищої освіти - магістр

Освітня програма (Спеціальність) - 051 Економіка, ОПП "Інформаційні технології в бізнесі"

Шифр за ОП - ЗП 3

Рік навчання, семестр: 1 рік, 1 семестр

Викладач (лектор): Волошин В.С., к.е.н., доцент

Мета та цілі ОК:

На сьогоднішній день питання розвитку
інформаційних систем загалом та
бухгалтерських зокрема є досить актуальним.
Незалежно від розмірів підприємства та його
форми власності, застосовування БІС є вимогою
часу. Також у діяльності будь-якого підприємства
завжди велику роль відіграє правильно
налагоджений облік. Враховуються товари,
гроші, договори, постачальники і покупці,
співробітники і багато іншого. Вся ця інформація
важлива при роботі підприємства для правильної
оцінки і планування подальшої діяльності.
Метою викладання дисципліни є засвоєння
теоретичних і практичних знань з основ
користування та функціонування
бухгалтерських інформаційних систем, їх
застосування для підсилення фінансово-
господарської діяльності підприємств та
організацій будь-якої галузі економіки та форми
власності; ознайомлення із сучасними
інформаційними технологіями та їх
використанням в інформаційних системах обліку;
вивчення технологій роботи користувача в
таких системах.
При викладанні навчальної дисципліни
використовується інформаційно-ілюстративний
та проблемний методи навчання з
застосуванням: лекцій у супроводі
мультимедійної презентації; опорного
роздаткового графічного матеріалу;
індивідуальних творчих завдань при виконанні
лабораторних робіт.

Для студентів спеціальності "Професійна освіта. Цифрові технології"

Лектор: Олена Іванівна Джоші;

І семестр
Групи: ТТз-21.

ІІ семестр
Групи: ТТ-21, ТТ-11інт.

2 підгрупа П11

Викладач Бабич Т. Ю.

Викладач: Рейнська В.Б.
Групи:  ФСК-11, ФТЕ-11, ПР-11? М-11

Викладач: Кардаш О.Л.
Групи: К-11, П-11

Бакалавр

1-й рік навчання, 1-й семестр

Викладач: доцент Гладка О.М.

Викладач: Василів В.Б., Гаврилюк М.С.
Групи:  МАР-11 МАР-12, УПЕП.БА-11, М-11, М-12 П-11 ЕКо-11 ЖУР-11 І-21 П-12 ПУА-11 ІБАС-11 ГБВГ-11 К-11
ФТЕ-12 ФТЕ-11 ПР-13 АІ-11 АТ-11 АТ-12

Викладач: Волошин В. С.
Групи: АГР-11, АГР-12.