Завідувач кафедри:Колесник Тетяна Миколаївна t.m.kolesnyk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Мороз Олександр Сергійович   o.s.moroz@nuwm.edu.ua1-ий семестр

Рівень вищої освіти: бакалаврський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 4-й, семестр 8-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-41, АГР-31інт

Мета викладання освітньої компоненти «Агрофармакологія» ” полягає у вивченні студентами сучасних засобів хімічного захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, методів їх застосування, механізму дії та впливу на оточуюче середовище, а також, принципів розробки та впровадження інтегрованих систем захисту рослин.

ІІ - ий семестр

Рівень вищої освіти: бакалаврський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 4-й, семестр 7-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-41, АГР-31інт

Мета викладання освітньої компоненти «Агрофармакологія» ” полягає у вивченні студентами сучасних засобів хімічного захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, методів їх застосування, механізму дії та впливу на оточуюче середовище, а також, принципів розробки та впровадження інтегрованих систем захисту рослин.

Рівень вищої освіти: бакалаврський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 3-й, семестр 2-й

Лектор: Фурманець О.А.АГР-11інт АГР-21інт, АГР-31

Мета викладання освітньої компоненти Освітня компонента «Агрохімія» спрямована на опанування здобувачем освіти знань щодо асортименту та особливостей застосування основних агрохімічних засобів у сучасному виробництві (добрива, меліоранти, бактеріальні продукти) та практичних навичок агрохімічного аналізу ґрунту, рослин та добрив.
Метою освітньої компоненти “Агрохімія” є ознайомлення майбутніх фахівців - агрономів з особливостями біохімічних процесів і взаємозв’язків в системі ґрунт-рослина-добриво, з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських культур і збільшення врожайності та підтримання високої технологічної якості продукції.
Основними завданнями навчальної дисципліни є:  - набуття знань щодо основних характеристик добрив і способів їх ефективного використання;
- усвідомлення фізіологічних основ застосування органічних та мінеральних добрив, їх класифікації, властивостей та використання;
- знання агрохімічних властивостей основних типів ґрунтів України, їх агрохімічної характеристики та заходів щодо регулювання родючості;
- розуміння особливостей агрохімічного забезпечення сільськогосподарського виробництва, технологій, схем та машин для
застосування добрив.

 

Рівень вищої освіти: магістр

Освітня програма: Освітньо-наукова програма «Агрохімія і ґрунтознавство»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 1-й, семестр 1-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-51м

Мета викладання освітньої компоненти «Агрохімсервіс» є оволодіння теоретичними основами агрохімічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарських підприємств, товаровиробника, формування навичок із дослідження та застосування засобів хімізації у технологічних процесах вирощування сільськогосподарської продукції, збереження та підвищення родючості ґрунтів з урахуванням природних умов, ринку виробництва, застосування агрохімікатів та вирощування сільськогосподарських культур, здійснення контролю стану ґрунтів і результатів застосування засобів хімізації.

Рівень вищої освіти: магістр

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрохімія і ґрунтознавство»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 1-й, семестр 1-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-52м

Мета викладання освітньої компоненти «Агрохімсервіс» є оволодіння теоретичними основами агрохімічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарських підприємств, товаровиробника, формування навичок із дослідження та застосування засобів хімізації у технологічних процесах вирощування сільськогосподарської продукції, збереження та підвищення родючості ґрунтів з урахуванням природних умов, ринку виробництва, застосування агрохімікатів та вирощування сільськогосподарських культур, здійснення контролю стану ґрунтів і результатів застосування засобів хімізації.

Рівень вищої освіти: бакалавр

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 4-й, семестр 8-й

Лектор: Олійник О.О.., Групи: АГР-41

Метою є оволодіння теоретичними основами агрохімічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарського
товаровиробника, формування навичок із дослідження та застосування засобів хімізації у технологічних процесах
вирощування сільськогосподарської продукції, збереження та підвищення родючості ґрунтів з урахуванням природних умов, ринку
виробництва, застосування агрохімікатів та вирощування сільськогосподарських культур, здійснення контролю стану ґрунтів і
результатів застосування засобів хімізації.

Рівень вищої освіти: магістерський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрохімія і ґрунтознавство»,

Освітньо-наукова програма "Агрохімія і грунтознавство"

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 1-й, семестр 1-й

Лектор: Веремеєнко С.І., група АГР-51м, АГР-52м

Мета викладання освітньої компоненти "Адаптивні системи землеробства" є формування системного підходу до оцінки як ґрунтових, так і кліматичних умов на процеси росту та розвитку рослин, гібридів та сортів сільськогосподарських культур та опанування навичок розробки адаптивних систем землеробства.
Використовуються такі методи викладання та технології: тренінги, рольові ігри, обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження та інші.

Компетентності
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
ЗК3. Здатнiсть виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК6. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
СК3. Здатнiсть створювати нові технології та застосовувати сучасні технології агрономії, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування сільськогосподарських культур.
Програмні результати навчання (ПРН)
ПРН2. Інтегрувати знання з різних галузей для розв’язання складних теоретичних та/або практичних задач i проблем агрономії.
ПРН7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно безпечних прийомів i технологій виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей агроландшафтів та економічної ефективності
ПРН12. Добирати оптимальну стратегію господарювання в агрономії, у тому числі за нечіткості цілей та невизначеності умов.

 

Рівень вищої освіти: магістерський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрохімія і ґрунтознавство»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 2-й, семестр 1-й

Викладач: Олійник О.О., група АГР-62м

Мета дисципліни – ознайомити здобувачів освіти із специфікою надання агрохімічних послуг, особливостями проведення оцінки ефективності і якості застосування добрив і послуг, роботи підприємств сфери агрохімічного сервісу з урахуванням грунтово-кліматичних умов та екологічного стану навколишнього середовища.

Дисципліна «Агрохімсервіс органічного агровиробництва» спрямована на оволодіння студентом теоретичними основами та практичними навичками агрохімічного забезпечення та обслуговування органічного агровиробництва, формування навичок із дослідження та застосування органічних добрив та біопестицидів у технологічних процесах вирощування сільськогосподарської продукції, збереження та підвищення родючості ґрунтів з урахуванням природних умов, ринку виробництва, здійснення контролю стану ґрунтів.

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітньо-професійна програма
"Агрономія"
Спеціальність:
201 «Агрономія»
Рік навчання семестр:
4 курс, 8 семестр; 
                                          5 курс, 10 семестр.

Групи: АГР-41, АГР-21інт, АГРз-21інт, АХГз-51

Освітній компонент «Атестаційний екзамен» відноситься до нормативного професійного блоку дисциплін фахової підготовки здобувача вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» за освітньопрофесійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія».
Метою
освітнього компоненту «Атестаційний екзамен» є комплексна перевірка теоретичної та практичної фахової підготовки здобувачів-випускників для встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня вимогам стандарту вищої освіти та освітньо-професійній програмі; прийняття рішення про присудження освітнього рівня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «бакалавр з агрономії».

Компетентності:

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з агрономії, що
передбачає застосування теорій та методів відповідної науки i характеризується комплексністю та
невизначеністю умов.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
СК1. Здатність використовувати базові знання основних
підрозділів аграрної науки (рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія,
плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист
рослин).
СК2. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та здійснювати
технологічні операції з первинної переробки iзберігання продукції.
СК3. Знання та розуміння основних біологічних i агротехнологічних концепцій, правил i теорій,
пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин.
СК4. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів сільськогосподарських
рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.
СК5. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні,
виробничі i дослідні дані у галузях сільськогосподарського виробництва.
СК 6. Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з
технологічними та селекційними процесами в агрономії.
СК7. Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з
урахуванням ïx хімічних i фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.
СК8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування
сільськогосподарських культур шляхом розуміння ïx біологічних особливостей та використання як теоретичних, так i практичних методів.
СК11. Здатність управляти комплексними діями aбo проектами, відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.
Програмні результати навчання
РН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному для володіння відповідними навичками в галузі агрономії.
РН7. Демонструвати знання i розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в агрономії.
РН10. Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зональних умов.
РН13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.
РН18. Діагностувати окремі типи процесів деградації ґрунтів на основі результатів досліджень, прогнозувати розвиток процесів ґрунтоутворення та розробляти системи заходів з відтворення родючості ґрунтів.

Рівень вищої освіти: магістр

Освітня програма: Освітньо-наукова програма «Агрохімія і ґрунтознавство»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 2-ий, семестр 3-ій

Лектор: Володимирець В.О, група АГР-51м

Мета викладання освітньої компоненти:  “Біогеохімія ґрунтових процесів з основами еволюції ґрунтів” полягає в пізнанні біогеохімічної основи ґрунтових процесів, їхньої специфіки, залежності від різних факторів, розуміння еволюції ґрунтів як динаміки взаємопов’язаних процесів.
Основними завданнями навчальної дисципліни є: усвідомлення значення біогеохімічних знань для розуміння суті ґрунтових процесів; з’ясування особливостей елементного складу земної кори та ґрунту; розуміння закономірностей різних видів міграції хімічних елементів; знання участі живих організмів у біогенній міграції хімічних елементів; розуміння природи ґрунтоутворюючого процесу на основі фізико-хімічних і біологічних закономірностей; знання хімічної та біологічної природи основних ґрунтових процесів; з’ясування суті та причин еволюції ґрунтів; знання моделей і типів еволюції ґрунтів; з’ясування впливу антропічного фактора на сучасну еволюцію ґрунтів.

Компетентності
ІК1. Здатнiсть розв’язувати складнi задачі i проблеми у сфері агрономії під час здійснення професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
ЗК3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК5. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
СК4. Здатність оцінювати придатність земель для вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням вимог щодо забезпечення кількості та якості продукції.
Програмні результати навчання
ПРН2. Інтегрувати знання з різних галузей для розв’язання складних теоретичних та/або практичних задач i проблем агрономії.
ПРН7. Розробляти та реалізовувати проекти екологічно безпечних прийомів i технологій виробництва високоякісної продукції рослинництва з урахуванням особливостей агроландшафтів та економічної ефективності.
ПРН16. Планувати і впроваджувати у господарський комплекс елементи прецизійного землеробства, проводити оцінку їх господарської та економічної ефективності.

Рівень вищої освіти: магістр;

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Викладач: Кучерова А.В. Група - АГР-51м

Рівень вищої освіти: магістр;

Освітня програма: Освітньо-наукова програма «Агрономія»

Лектор: Кучерова А.В.

Рівень вищої освіти: бакалаврський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: денна: 3-й, семестр 5-й;

                         заочна: 2-ий, семестр 4-ий.

Викладач: Володимирець В.О. ,АГР-11інт.  

Мета викладання освітньої компоненти: полягаєягає у формуванні цілісного уявлення про грунтову біоту та її різноманітність, про будову, структуру та процеси життєдіяльності прокаріотичних і неклітинних форм живого, про роль мікроорганізмів у грунтових процесах.
Основними завданнями освітньої компоненти є: знання особливостей існування у грунтовому середовищі, засвоєння здобувачами знань про таксономічні групи грунтової біоти, знання будови, стуктури, екологічних особливостей, відтворення та процесів життєдіяльності вірусів і бактерій, формування в здобувачів уявлень про участь різних груп організмів у процесах, які відбуваються у грунтах, опанування лабораторними методами досліджень грунтової біоти.

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з агрономії,
що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки i характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
СК3. Знання та розуміння основних біологічних i агротехнологічних концепцій, правил i
теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин.
Програмні результати навчання
ПРН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі,
необхідному для володіння відповідними навичками в галузі агрономії.

 

Рівень вищої освіти: бакалаврський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: денна: 4-ий, семестр 8-ий;
                         заочна 5-ий, семестр 9-ий.

Лектор: Кучерова А.В., АХГ-31, АГР-21інт.

Мета викладання освітньої компоненти  „Біологічні системи землеробства з основами органічного агровиробництва ” є формування у майбутніх фахівців цілісного уявлення біологічні системи землеробства та про органічне виробництво.
Основними завданнями є: запровадження альтернативних технологій виробництва продукції через реалізацію
інноваційних прийомів і методів органічного виробництва; впровадження ресурсозберігаючих технологій.

Компетентності
ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та відповідністю зональних
умов.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
СК1 Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки (рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист рослин).
СК2 Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та здійснювати технологічні операції з
первинної переробки i зберігання продукції.
СК3 Знання та розуміння основних біологічних i агротехнологічних концепцій, правил i теорій, пов’язаних із
вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин.
СК7 Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням ïx
хімічних i фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.
СК8 Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування сільськогосподарських культур шляхом розуміння ïx біологічних особливостей та використання як теоретичних, так i практичних методів.
Програмні результати навчання
РН10 Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному
для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зональних умов.
РН13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогосподарської продукції та
відповідно до чинних вимог.
РН14 Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарської продукції
відповідно до чинних вимог.

Рівень вищої освіти: бакалаврський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Лектор: Солодка Т.М.

 

Рівень вищої освіти: бакалаврський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: 4-й, семестр 8-й

                         5 -й, семестр 9-й

 Лектор: Кучерова А.В. Групи: АГР-31, АГР-21інт.

Мета викладання освітньої компоненти: формування у майбутніх фахівців цілісного уявлення біологічні системи землеробства та про органічне виробництво.
Основними завданнями є:
запровадження альтернативних технологій виробництва продукції через реалізацію інноваційних прийомів і методів органічного виробництва; впровадження ресурсозберігаючих технологій.

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та відповідністю зональних   умов.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності.
СК1 Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки (рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист рослин).
СК2 Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та здійснювати технологічні операції з первинної переробки i зберігання продукції.
СК3 Знання та розуміння основних біологічних i агротехнологічних концепцій, правил i теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин.
СК7 Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням ïx хімічних i фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.
СК8 Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування сільськогосподарських культур шляхом розуміння ïx біологічних особливостей та використання як теоретичних, так i практичних методів.
Програмні результати навчання

РН10 Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи у галузі агрономії.
РН11. Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зональних умов.
РН13. Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог.
РН14 Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог.

Лектор: Солодка Т.М.

Метою дисципліни «Біологічний моніторинг ґрунтів» є ознайомлення здобувачів з основами біотестування та біоіндикації – методичних прийомів, заснованого на використанні біологічних тестоб’єктів для визначення характеристик ґрунтів, шляхом реєстрації зміни відповідних показників їх життєдіяльності під впливом використання їх в сільському господарстві. Основним завданням
вивчення дисципліни «Біологічний моніторинг ґрунтів» є вивчення різних підходів організації біологічного моніторингу, принципами та методами біоіндикації та біотестування 
Компетентності
ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з агрономії, що
передбачає застосування теорій та методів відповідної науки i характеризується комплексністю та
невизначеністю
умов.
ЗК-3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-11 Прагнення до збереження навколишнього середовища
СК-11 Здатність діагностувати процеси деградації ґрунтів, прогнозувати їхній розвиток та
розробляти системи заходів з відтворення родючості ґрунтів.
Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН)*
РН-9 Володіти на операційному рівні методами спостерехення, опису, ідентифікації,
класифікації, а такох культивування об'єктів i підтримання стабільності агроценозів із збереженням
природного різноманіття.
РН-10 Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки в обсязі,
необхідному для спеціалізованої професійної роботи в галузі агрономії
РН-19 Діагностувати окремі типи процесів деградації грунтів на основі результатів досліджень,
прогнозувати розвиток процесів грунтоутворення та розробляти системи заходів із відтворенням
родючості грунтів.

Рівень вищої освіти: бакалаврський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: денна: 4-ий, семестр 7-ий 

          заочна: 5-ий,семестр 9-ий

Лектор: Солодка Т.М. Групи: АГР-31

Мета викладання освітньої компоненти:  ознайомлення здобувачів з основами сучасної біотехнології, їх використанням у різних галузях агропромислового комплексу на основі найновіших досягнень біологічної науки.
Основним завданням навчальної дисципліни є
знання особливостей біотехнологічних процесів із використанням рослинного матеріалу різного рівня складності;
-засвоєння студентами знань про умови культивування протопластів, клітин, тканин та біологічних структур вищого рівня;
-розуміння практичної значимості біотехнологічних процесів і перспектив їхнього подальшого використання

ІК.Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки i характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК-3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

СК-2 Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції.
СК-3. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощування сільськогосподарських та інших рослин.
СК-8 Здатність розв'язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування сільськогосподарських культур шляхом розуміння ïх біологічних особливостей та використання як теоретичних, так i практичних методів.
Програмні результати навчання 
РН-7. Демонструвати знання й розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.
РН-9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів i підтримання стабільності агроценозів із збереженням природного різноманіття.
РН-10 Аналізувати та інтегрувати знання із загальної та спеціальної професійної підготовки в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи в галузі агрономії.

ІІ-гий семестр

Рівень вищої освіти: бакалаврський

Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Рік навчання: денна: 1-ий семестр 2-ий;
                         заочна: 1-ий, семестр 2-ий.

Лектор: Володимирець В.О., Групи: АГР-11інт

Мета викладання освітньої компоненти «Біохімія рослин» є однією із найважливіших фундаментальних навчальних дисциплін у підготовці фахівців із агрономії. Вона вивчає специфічні біологічні процеси в рослинах на молекулярному рівні, речовинний склад та обмін речовин рослинних організмів.
Мета викладання навчальної дисципліни “Біохімія рослин” полягає у вивченні здобувачами освіти речовинного складу рослинних організмів, структури, властивостей і біологічної ролі найважливіших сполук, які входять до складу рослин, окремих процесів метаболізму, що забезпечують повноцінне функціонування організму.

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки i характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
СК3. Знання та розуміння основних біологічних i агротехнологічних концепцій, правил i теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин;
СК4. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.
Програмні результати навчання

ПРН6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі, необхідному для володіння відповідними навичками в галузі агрономії;

ПРН7. Демонструвати знання i розуміння принципів фізіологічних процесів рослин в обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних дисциплін.