В.о. завідувача кафедри:Полтавченко Тетяна Вікторівна 
Менеджер: Петрук Аліна Миколаївна   a.m.petruk@nuwm.edu.uaЛектор: Гроховська Ю.Р., Групи: ВБА-21, ВБАз - 31
Лектор: Петрук А.М., Групи: ВБА-61м
БАКАЛАВР
207 Водні біоресурси та аквакультура
2 рік, 1 семестр
Викладач: Гроховська Юлія Романівна
Мета навчальної дисципліни – формування у майбутніх фахівців іхтіологів-рибоводів сучасних знань про будову і закономірності розвитку тіла рибоподібних та риб, як мешканців водного середовища. Предмет вивчення дисципліни – будова тіла риб і їх частин на рівні вище тканинного.
Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати та розуміти основи анатомії риб, особливості будови риб на рівні вище тканинного і проводити дослідження на відповідному рівні; визначати класифікацію, морфологію, біологію рибоподібних і риб, зокрема встановлювати види риб за морфологічними ознаками, досліджувати зовнішню і внутрішню будову рибоподібних і риб, аналізувати пластичні та меристичні ознаки; використовувати знання і розуміння біологічних особливостей рибоподібних і риб під час вирощування об’єктів водних біоресурсів та аквакультури.
БАКАЛАВР
207 Водні біоресурси та аквакультура
2 рік, 1 семестр
Викладач: Гроховська Юлія Романівна
Мета вивчення дисципліни - освоєння студентами знань про хімічний склад живих організмів, особливості функціонування органів та їх систем, фізіолого- біохімічні процеси, які забезпечують їх існування
Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати та розуміти основи біохімії та фізіології гідробіонтів; знати основні історичні етапи розвитку біохімії та фізіології, досліджень у галузі; розуміти зв’язки водних біоресурсів та аквакультури із біохімією і фізіологією; бути здатним правильно проводити наукові спостереження і експерименти; аналізувати результати фізіолого-біохімічних досліджень, проводити фізіолого-біохімічний аналіз; використовувати отримані знання при підготовці самостійного наукового дослідження за обраною темою.
Викладач: Гриб Й. В. Група: ВБА-11
БАКАЛАВР
207 Водні біоресурси та аквакультура
3 рік, 1 семестр
Викладач: Гроховська Юлія Романівна
Мета вивчення дисципліни - освоєння студентами комплексу теоретичних знань та практичних навичок в галузі водної токсикології. Предметом дослідження водної токсикології виступає різноманіття, походження, структура, поведінка, шляхи міграції і механізми трансформації токсичних речовин у водному середовищі включаючи донні відклади, зважені (завислі) частинки і живі компоненти водної екосистеми, а також реагування гідробіонтів різних систематичних груп на дію токсичних речовин.
Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати основи водної токсикології: основні групи токсичних речовин, які забруднюють водне середовище; джерела, шляхи і вплив токсикантів на водні екосистеми; вміти використовувати знання і розуміння хімічного складу та класифікації природних вод, токсичних речовин природного і штучного походження, методів впливу на хімічний склад та газовий режим води природних і штучних водойм; використовувати знання природних процесів самоочищення водойм і розуміння впливу факторів на водні організми, їх життєдіяльність, популяції гідробіонтів та гідробіоценози, гідроекосистем (біоакумуляція, біотрансформація токсикантів), аналізувати результати гідрохімічних і гідробіологічних показників водойм, іхтіопатологічний стан.
Викладач: Полтавченко Т.В.

Група: ВБА-11
Викладач_ Гриб Й.В. _ВБА-21
Викладач_Сондак В.В. ,ВБА-21
Гроховська Ю.Р. ,ВБА-11
Лектор Петрук А.М. ,ВБА-21

Лектор: Полтавченко О.В., Групи: ВБА-41