В.о. завідувача кафедри:Полтавченко Тетяна Вікторівна 
Менеджер: Петрук Аліна Миколаївна   a.m.petruk@nuwm.edu.uaСтупінь вищої освіти: магістр
Освітня програма (Спеціальність): ОПП "Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів", спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура"
Шифр за ОП: 
Рік навчання, семестр: 2 рік, 1 семестр
Викладач (лектор): Гроховська Юлія Романівна
Мета та цілі ОК:  Метою вивчення є набуття здобувачами освіти теоретичних знань про вплив якості води на здоров’я риб у природних популяціях і умовах аквакультури та практичні навички оцінки якості води та стану риби за відповідними показниками.

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня програма (Спеціальність): 207 Водні біоресурси та аквакультура
Шифр за ОП: 
Рік навчання, семестр: 2 рік, 2 семестр
Викладач (лектор): Гроховська Юлія Романівна
Мета та цілі ОК: мета - засвоєння студентами знань про сучасний стан і перспективи іхтіології як науки. 

Лектор: Петрук А.М., Групи: ВБА-61м
Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР
Освітня програма (Спеціальність): 207 Водні біоресурси та аквакультура
Шифр за ОП: ОК1.19
Рік навчання, семестр: 2 рік, 1 семестр
Викладач (лектор): Гроховська Юлія Романівна
Мета та цілі ОК: Мета навчальної дисципліни – формування у майбутніх фахівців іхтіологів-рибоводів сучасних знань про будову і закономірності розвитку тіла рибоподібних та риб, як мешканців водного середовища.
Цілі: після вивчення ОК студент повинен знати та розуміти основи анатомії риб, особливості будови риб на рівні вище тканинного і проводити дослідження на відповідному рівні; визначати класифікацію, морфологію, біологію рибоподібних і риб, зокрема встановлювати види риб за морфологічними ознаками, досліджувати зовнішню і внутрішню будову рибоподібних і риб, аналізувати пластичні та меристичні ознаки; використовувати знання і розуміння біологічних особливостей рибоподібних і риб під час вирощування об’єктів водних біоресурсів та аквакультури.
 

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня програма (Спеціальність): 207 Водні біоресурси та аквакультура
Шифр за ОП: ВК1.01
Рік навчання, семестр: 2 рік, 2 семестр
Викладач (лектор): Гроховська Юлія Романівна
Мета та цілі ОК: мета - засвоєння студентами необхідного мінімуму знань про перспективи і проблеми сучасної біотехнології та сучасні методи культивування кормових організмів для риб. 

Цілі:
- методичні: формування вмінь та навичок студентів працювати з навчальною та науковою літературою щодо використання біологічних об’єктів для отримання цінних продуктів в аквакультурі, використання їх у навчальному процесі, науковій та практичній роботі;
- пізнавальні: ознайомлення студентів з основними методами, напрямками та розділами біотехнології в аквакультурі; біотехнікою культивування водних рослин та тварин у регульованих системах життєзабезпечення;
- практичні: практична робота студентів щодо використання сучасних методів вирощування риб, виготовлення поживних середовищ для вирощування водних рослин; використання методик визначення природи біомаси і чисельності рослин; виготовлення різних поживних середовищ для культивування інфузорій, ракоподібних, олігохет, коловерток – стартового корму для риб та ін.

БАКАЛАВР
Освітня програма (Спеціальність): 207 Водні біоресурси та аквакультура
Шифр за ОП: ОК1.16
Рік навчання, семестр: 1 рік, 2 семестр
Викладач: Гроховська Юлія Романівна
Мета та цілі ОК: мета - своєння студентами знань про хімічний склад живих організмів, особливості функціонування органів та їх систем, фізіолого- біохімічні процеси, які забезпечують їх існування
Цілі: після вивчення дисципліни студент повинен знати та розуміти основи біохімії та фізіології гідробіонтів; знати основні історичні етапи розвитку біохімії та фізіології, досліджень у галузі; розуміти зв’язки водних біоресурсів та аквакультури із біохімією і фізіологією; бути здатним правильно проводити наукові спостереження і експерименти; аналізувати результати фізіолого-біохімічних досліджень, проводити фізіолого-біохімічний аналіз; використовувати отримані знання при підготовці самостійного наукового дослідження за обраною темою.
Викладач: Гриб Й. В. Група: ВБА-11
Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР
Освітня програма (Спеціальність): 207 Водні біоресурси та аквакультура
Шифр за ОП: ВК1.08
Рік навчання, семестр: 2 рік, 2 семестр
Викладач (лектор): Гроховська Юлія Романівна
Мета вивчення дисципліни - освоєння студентами комплексу теоретичних знань та практичних навичок в галузі водної токсикології. Предметом дослідження водної токсикології виступає різноманіття, походження, структура, поведінка, шляхи міграції і механізми трансформації токсичних речовин у водному середовищі включаючи донні відклади, зважені (завислі) частинки і живі компоненти водної екосистеми, а також реагування гідробіонтів різних систематичних груп на дію токсичних речовин.
Цілі: після вивчення дисципліни студент повинен знати основи водної токсикології: основні групи токсичних речовин, які забруднюють водне середовище; джерела, шляхи і вплив токсикантів на водні екосистеми; вміти використовувати знання і розуміння хімічного складу та класифікації природних вод, токсичних речовин природного і штучного походження, методів впливу на хімічний склад та газовий режим води природних і штучних водойм; використовувати знання природних процесів самоочищення водойм і розуміння впливу факторів на водні організми, їх життєдіяльність, популяції гідробіонтів та гідробіоценози, гідроекосистем (біоакумуляція, біотрансформація токсикантів), аналізувати результати гідрохімічних і гідробіологічних показників водойм, іхтіопатологічний стан.
Викладач: Полтавченко Т.В.

Група: ВБА-11
Викладач_ Гриб Й.В. _ВБА-21
Викладач_Сондак В.В. ,ВБА-21
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня програма (Спеціальність): 207 Водні біоресурси та аквакультура
Шифр за ОП: ВК1.02
Рік навчання, семестр: 1 рік, 2 семестр
Викладач (лектор): Гроховська Юлія Романівна
Мета та цілі ОК: мета - ознайомити майбутніх фахівців з особливостями будови та життєдіяльності водних рослин, видовою різноманітністю та засобами цілеспрямованого керування процесами розмноження та розвитку фітобіоти з метою підвищення біологічної продуктивності водних об'єктів.
 Цілі ОК: опанувати знання про будову, розвиток та розмноження, систематику та екологію водних рослин, а також особливості життєдіяльності водоростей та судинних макрофітів. Грунтовні знання з гідроботаніки необхідні фахівцям з водних біоресурсів та аквакультури, оскільки основою усіх пасовищних трофічних ланцюгів водних екосистем є рослини, а уміння керувати їх продуктивністю забезпечує відповідні умови для росту та розвитку інших об"єктів аквакультури, у т.ч. риб.
Лектор Петрук А.М. ,ВБА-21

Лектор: Полтавченко О.В., Групи: ВБА-41