Завідувач кафедри:Клименко Микола Олександрович  
Менеджер: Польща Інна Павлівна i.p.polshcha@nuwm.edu.uaВикладач: Турчина К. П. Група: ЕКО-21

Ліхо О.А. ,ЕКО – 51м, ТЗ-51м, ТЗ-61м

Викладач: Ліхо О.А. Групи: ЕКО-11інт, ЕКО-31

Лектор: Ковальчук Н.С., к.с.-г.н., доцент
ННІАЗ
Групи: ТЗ-21
Бєдункова О.О., ЕКО-11, ТЗ-11

Лектор: Вознюк Н.М., к.с.-г.н., доцент Групи: ТЗ-51м

Лектор: Статник І.І., к.с.-г.н., доцент Групи: ТЗ-51м

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня програма (Спеціальність): 101 "Екологія"; 183 "Технології захисту навколишнього середовища";
Шифр за ОП: ОК 15;
Рік навчання, семестр:__1_ рік, _____1_____ семестр;
Викладач (лектор): Клименко М.О., д.с.-г.н., професор; асистент лектора: Клименко Л.В., к.с.-г.н., доцент;
Мета та цілі ОК: Представлена програма висвітлює основні питання становлення та розвитку екології;
місця екології серед біологічних, природничих і гуманітарних наук; розкриття соціальних функцій екології, усвідомлення їх вагомості у сучасному суспільстві; ознайомлення з системою екологічної освіти в Україні, рівнем розвитку та станом функціонування екологічної галузі тощо.

Лектор: Статник І.І. Групи: ГФ-41

Лектори: Статник І.І., Корбутяк В.М., ЕКО-51м

Актуальність навчальної дисципліни «Гідроекологія» полягає в формуванні базових гідрологічних знань та розуміння головних принципів структури і функціонування водних екосистем, а також орієнтації у сучасних екологічних процесах гідросфери майбутніх бакалаврів з екології та бакалаврів з технології захисту навколишнього середовища. Дисципліна ґрунтується на опануванні знань гідрологічних процесів, характерних для водних об’єктів суші – річок, озер, водосховищ, боліт, льодовиків і підземних вод. У розрізі дисципліни вода розглядається як активне середовище, що має взаємозалежність із берегом, руслом, заплавою, природніми та господарськими об’єктами. Значна увага приділяється екологічному стану водойм, закономірностям функціонування гідроекосистем під впливом алохтонних та автохтонних процесів. Детально розглядається взаємодія ценозів гідробіонтів між собою та навколишнім середовищем, їх значення в процесах самоочищення води та базові засади  концепції здоров’я гідроекосистем. Дисципліна сприяє подальшому вивченню студентами способів захисту гідроекосистем від забруднення і виснаження та прийняття управлінських рішень для поліпшення якості водного середовища.

Мета навчальної дисципліни «Гідроекологія» – пізнання механізмів функціонування водних екосистем різних типів, значення водних ресурсів у природі та житті людини, оволодіння підходами до оцінок екологічного стану водних об’єктів.

Цілі вивчення дисципліни - набуття теоретичних знань щодо цілісного уявлення про водні об’єкти суші та їх екосистеми, а також практичних навичок щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів.

Бєдункова О.О. ,ЕКО-21, ЕКО-11інт