Завідувач кафедри:Ліщинський Анатолій Георгійович  
Менеджер: Наконечна Жанна Василівна zh.v.nakonechna@nuwm.edu.uaЛектор: Мошинський В.С., д.с.-г.н., професор

асистент: Наконечна Ж.В., ст. викладач

Вибіркова дисципліна для спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

БАКАЛАВР

193 Геодезія та землеустрій

Шифр за ОП ВБ 2.3

3-й рік, 6-й семестр

Викладач: Ніколайчук Катерина Миколаївна, ЗВК-31

Метою вивчення дисципліни є закріплення теоретичних знань із розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб навчити студентів користуватися науковою, методичною, інструктивною та нормативною літературою, а також законодавчою базою для обґрунтування правової сторони землевпорядних і кадастрових робіт.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: нормативно-правову базу земельного законодавства та процесуальний порядок виконання різних видів землевпорядних та кадастрових робіт;

вміти складати землевпорядну документацію на різні види землевпорядних і кадастрових робіт, вірно застосовуючи при цьому норми земельного права.

Дисципліни, вивчення яких передує даній дисципліні:

-     Землевпорядне проектування;

-     Нормативне забезпечення землеустрою;

-  Кадастр

Лектор: Мошинський В.С., д.с.-г.н., професор

асистент: Наконечна Ж.В., ст. викладач

ННІ ВГП

Групи: ГФ-41, ГФ-31

Лектор: Шульган Р.Б., ГЗ-51м, ГЗз-61м

Метою вивчення дисципліни є отримання теоретичних знань та здобуття відповідних практичних навиків із розробки та застосування геоінформаційних систем для вирішення задач грошової оцінки земель.

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб навчити студентів застосовувати ГІС-технології для економіко-планувального зонування, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель сільськогосподарського призначення, визначення експертної грошової оцінки окремих земельних ділянок, прогнозування та аналізу вартості земель.

Викладач: Лагоднюк О.А. Корбутяк В.М., Ніколайчук К.М. ЗВК-41, ГІС-41, ГЕО-41

Лектор: Корбутяк В.М., канд. техн. наук., доцент

ННІАЗ Група: ГЗ-52м, ГЗз-62м

Геоінформаційне забезпечення територіально-просторового планування Викладач: Шульган Р.Б.
лектор-доцент, к.т.н. Корбутяк В.М. ,ГЗ-52м, ГЗз-62м
Викладач_Ліщинський А.Г._ГЗ-51м, ГЗз-61м

(другий семестр вивчення)
Шульган Р.Б. , Стахів Я.А., групи ЗВК-31, Гео-31, ГІС-31

Дисципліна "Землевпорядне проектування" займає одне з провідних місць при підготовці фахівців зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Ґрунтуючись на соціально-економічних та екологічних заходах, спрямованих на реалізацію положень земельного законодавства, вона забезпечує раціональне використання та охорону земель, на різних категоріях і типах землекористування, адміністративно-територіальних утворень, по регіонах і країні в цілому. Дана дисципліна розглядає рекомендації щодо розроблення і обґрунтування проектних рішень зі створення і вдосконалення організації території адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань, територіальної організації сільськогосподарського та інших виробництв відповідно до умов різних регіонів країни.
Ключові слова: землеустрій, проект землеустрою, землекористування, сівозміна.

Лектор - Шульган Р.Б.

Групи: ЗВК-41 (другий семестр вивчення)

Дисципліна "Землевпорядне проектування" займає одне з провідних місць при підготовці фахівців зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Ґрунтуючись на соціально-економічних та екологічних заходах, спрямованих на реалізацію положень земельного законодавства, вона забезпечує раціональне використання та охорону земель, на різних категоріях і типах землекористування, адміністративно-територіальних утворень, по регіонах і країні в цілому. Дана дисципліна розглядає рекомендації щодо розроблення і обґрунтування проектних рішень зі створення і вдосконалення організації території адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань, територіальної організації сільськогосподарського та інших виробництв відповідно до умов різних регіонів країни.

Ключові слова: землеустрій, проект землеустрою, землекористування, сівозміна.

Викладач: Кахнич П.Ф.
Групи: ЗВК-31, ГЕО-31, ГІС-31

Лектор: Мошинський В.С., д.с.-г.н., професор; ст. викладач Наконечна Ж.В.

ННІАЗ

Групи: ЕКО-21

Магістр
Освітня програма: Землеустрій та кадастр
Освітня програма: Геоінформаційні системи і технології
Шифр за ОП: ОК 2
1-й рік, 1-й семестр
Викладач: Ніколайчук Катерина Миколаївна
Мета та цілі ОК. Навчальна дисципліна є методологічною та методичною основою для виконання будь-яких професійних і студентських науково-дослідних робіт – дисертаційних, дипломних, курсових тощо. Отримані в рамках цієї дисципліни навички ефективної роботи з джерелами інформації є фундаментом процесу самоосвіти кожного фахівця.
Мета викладання дисципліни полягає у наступному:
- надати студентам необхідні теоретичні основи, методичні рекомендації і практичні навички щодо інструментарію проведення наукових досліджень та організації науководослідницьких робіт;
- передати студентам комплекс знань та вмінь, які допоможуть їм у майбутньому здійснювати діяльність
пошукового і творчого характеру в процесі виконання своїх професійних обов’язків; озброїти студентів
інструментарієм наукових методів, які можуть бути з користю застосовані в процесі дослідження складних систем
– інформаційних, землевпорядних, економічних тощо;
- сформувати у студентів навички ефективної роботи з джерелами інформації.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
- принципи організації наукової діяльності та наукових досліджень;
- алгоритми постановки наукових елементів дослідження;
- основи методології дослідження складних систем;
- методи теоретичного дослідження;
- характеристики проектних форм наукових досліджень;
- принципи організації наукової праці;
- технологію презентації, захисту та впровадження результатів наукових досліджень.
У результаті виконання практичних завдань навчальної дисципліни студенти повинні вміти:
- ефективно організовувати науково-дослідну діяльність;
- формулювати елементи наукового дослідження;
- розробляти план проведення науково-дослідних робіт;
- виконувати аналіз складних систем;
- проводити наукові дослідження із застосуванням емпіричних методів;
- виконувати оброблення емпіричних даних і будувати на їх основі математичні моделі;
- формулювати гіпотези та розробляти класифікації, використовуючи методи багатовимірного аналізу.
Дисципліни, вивчення яких передує даній дисципліні:
- Використання програмних засобів у геодезичних та землевпорядних роботах;
- Аналіз і моделювання в ГІС;
- Землевпорядне проектування;
- Математична обробка геодезичних вимірів;
- Тривимірне моделювання засобами ГІС.
Дисципліна «Моніторинг і охорона земель» є однією із основних у ході підготовки фахівців із геодезії та землеустрою (спеціалізація «Землеустрій та кадастр»). Дисципліна має на меті формування практичних навичок з розробки програм моніторингу та проектування моніторингових мереж спеціального призначення.
Вивчення даної дисципліни спирається на такі дисципліни, як
«Основи земельного кадастру та права», «Кадастр», «Картографія» та інші.

Лектор: Мошинський В. С., Наконечна Ж. В.
для студентів ННІАЗ, групи ГЗ - 51м, ГЗз-61м
Ніколайчук К.М., Шульган Р.Б. ГЗ-21інт, ГЗз-21інт, ГЗз-31
Бакалавр
Освітня програма: Геодезія та землеустрій
шифр за ОП ВБ 2.1
3 рік, 1-й семестр
Викладач Ніколайчук Катерина Миколаївна. ГЗ-21інт.
Мета та цілі ОК. Метою вивчення дисципліни є закріплення теоретичних знань із розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
Завдання дисципліни полягає у тому, щоб навчити студентів користуватися науковою, методичною, інструктивною та нормативною літературою, а також законодавчою базою для обґрунтування правової сторони землевпорядних і кадастрових робіт.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: нормативно-правову базу земельного законодавства та процесуальний порядок виконання різних видів землевпорядних та кадастрових робіт;
вміти складати землевпорядну документацію на різні види землевпорядних і кадастрових робіт, вірно застосовуючи при цьому норми земельного права.
Дисципліни, вивчення яких передує даній дисципліні:
- Основи земельного права;
- Правові основи землевпорядних робіт
- Кадастр
Стахів Я.А., ЗВК-41, ГІС-41, ГЕО-41
ГЗ-21інт, ГЗз-21інт, ГЗз-51