В.о. завідувача  кафедри:Мороз Микола Володимирович m.v.moroz@nuwm.edu.ua 
Менеджери:

Мисіна Оксана Іванівна  o.i.mysina@nuwm.edu.ua 

Рудик Богдан Петрович  b.p.rudyk@nuwm.edu.uaЛектор: Лебедь О.О.,
Групи: АГР-11, БІО-11, ЕКО-11, ТЗ-11
Рибалко А.В. , ГЗ-11, ГЗ-12
05-06-109М Лебедь, О. О. та Соляк, Л. В. та Рибалко, А. В. та Гаєвський, В. Р. та Мороз, М. В. та Гаращенко, О. В. та Рудик, Б. П. (2022)

Викладач: Буденкова Н.М. Група: БІО-21+інт

Викладач: Корчик Н.М.

Група: БІО-11

Викладач: Мороз М.В.

Група: ЕЕЕ-11інт

Ступінь вищої освіти – бакалаврський (перший)
Освітня програма спеціальності 208 Агроінженерія
Шифр за ОП – ОК-6
Рік навчання I, семестр II
Викладач   Буденкова Надія Марківна
Мета та цілі ОК: підготовка здобувачів вищої освіти до ефективного засвоєння основ агрохімії, обґрунтування значення хімічної науки і технології в розв`язанні практичних завдань.

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Освітня програма спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Шифр за ОП – ВК 6
Рік навчання 2, семестр 3
Викладач Корчик Наталія Михайлівна
Мета та цілі ОК: Мета - ознайомлення студентів з основними положеннями та закономірностями процесів, розвиток технологічного мислення і здатності аналізувати явища, формування наукового світогляду з проблем базових технологій, раціонального природокористування; ознайомлення студентів з фізико-хімічними явищами, які зустрічаються в різноманітних технологічних схемах галузей виробництв. Ціль дисципліни - підготовка студентів до ефективного засвоєння основ процесів, технологічних схем галузевих виробництв неорганічних та органічних речовин, згідно з навчальним планом, обґрунтування значення науки про процеси та обладнання в розв’язанні практичних завдань.

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Освітня програма спеціальностей 207 Водні біоресурси та аквакультура
Шифр за ОП – ОК 1.15
Рік навчання – 1, семестр – 2 
Викладач – Мисіна Оксана Іванівна
Мета та цілі ОК : формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок щодо сучасних підходів та методів хіміко-екологічних досліджень природних вод в їх природному і порушеному станах; ознайомлення студентів зі складом природних вод, аналізами їх хімічного складу, чинниками, що впливають на формування хімічного складу, класифікацією природних вод, вимогами до їх складу для рибоводних ставків. Завдання курсу – підготовка студентів до ефективного вивчення та засвоєння професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін, на яких базуються практичні навички фахівця у галузі водних біоресурсів та аквакультури

Лектор: Лебедь О.О.,
Групи: АГР-11, БІО-11, ЕКО-11, ТЗ-11
Ступінь вищої освіти – бакалавр
Освітня програма спеціальностей 103 Науки про Землю та 106 Географія
Шифр за ОП – ПП 17 / ОК 8
Рік навчання – 2, семестр – 4 спеціальності 103 Науки про Землю
Рік навчання – 1, семестр – 2 спеціальності 106 Географія
Викладач – Мисіна Оксана Іванівна
Мета та цілі ОК : ознайомити студентів з основними законами геохімії та гідрохімії, з аналізом хімічного складу природних водойм, чинниками, що впливають на його формування, класифікацією природних водойм, сучасними підходами та методами досліджень природних водойм в їх природному та порушеному станах, а також вивчення закономірностей поширення хімічних елементів у геосферах Землі та формування їх накопичення у вигляді родовищ корисних копалин.
Завдання курсу – сформувати у студентів теоретичну базу щодо виявлення закономірностей поширення хімічних елементів у геосферах Землі, закономірностей міграції хімічних елементів у природних процесах, засвоєння методики проведення хімічного аналізу гірських порід, а також дати сучасні знання щодо основних гідрохімічних показників, загальних закономірностей їх взаємозв’язку та методів їх визначення.
Лектор: Мороз М. В.
Викладач: Соляк Л.В.
Групи: АКІТ-11, ЕЕЕ-11

Викладач: Мороз М.В.    ГБВВ-11, ГД-11, ГЕ-11, ТЕ-11.

Викладач: Гаєвський В. Р. Групи: ТТ-11

Гаєвський В.Р. , АТ-11, АТ-11інт, АІ-11, МБ-11, ГР-11
Викладач: Мороз М. В.
Викладач: Соляк Л.В.

Групи: ІПЗ-11інт, ІПЗ-21
Рибалко А.В. , ГЗ-11, ГЗ-12
05-06-109М Лебедь, О. О. та Соляк, Л. В. та Рибалко, А. В. та Гаєвський, В. Р. та Мороз, М. В. та Гаращенко, О. В. та Рудик, Б. П. (2022)

Лектор: Мороз М. В.

для студентів ННІБА, групи: БЦІ-11, БЦІ-12, БЦІ-13, БЦІ-14, ЦБ-11, ЦБ-21Ступінь вищої освіти – бакалаврський (перший)
Освітня програма спеціальності 184 «Гірництво»
Шифр за ОП – ОК 20
Рік навчання – 2, семестр –3
Викладач – Буденкова Надія Марківна
Мета та цілі ОК: засвоєння студентами теоретичних основ хімії елементів, вивчення фізичних та хімічних властивостей простих речовин, сполук і мінералів, які є корисними копалинами; різноманітних технологічних процесів по вилученню цінних компонентів та формування на цій основі наукового світогляду фахівців вищої кваліфікації, що будуть працювати інженерами в галузі гірництва.