Завідувач кафедри:Ткачук Олександр Андрійович o.a.tkachuk@nuwm.edu.ua 
Менеджер: Шевчук Ольга Володимирівна o.v.shevchuk@nuwm.edu.uaСтупінь вищої освіти: магістр;
Освітня програма (Спеціальність): Технологія будівельних конструкцій, виробів і
матеріалів (192 «Будівництво та цивільна інженерія» ) ;
Шифр за ОП: 192;
Рік навчання, семестр: 1-й рік навчання, 2 семестр ;
Викладач (лектор): д.т.н., проф. Кочкарьов Дмитро Вікторович;
Мета та цілі ОК: підготовка магістрів за професійним спрямуванням «Технологія
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», які повинні:
- оволодіти основами розробки об’ємно-планувальних та конструктивних
рішень промислових будівель і споруд;
- оволодіти основами розробки генеральних планів промислових
підприємств;
- оволодіти сучасними системами та програмами автоматизованого
проектування промислових будівель і споруд та їх елементів;
- виконувати креслення та розрахунки поєднуючи різні САПР.
.

Викладачі_Кочкарьов Д.В., МБГ-31, МБГ-31інт

5 тий СЕМЕСТР

Викладач_Кочкарьов Д.В._МБГ-31, МБГ-11інт
ПЕРШИЙ СЕМЕСТР

 

Ступінь вищої освіти  бакалавр
Освітня програма Готельно-ресторанна справа
Спеціальність  241 «Готельно-ресторанна справа»
Рік навчання, семестр 1-й рік навчання, 2 семестр – денна форма 2-й рік навчання, 3 семестр – заочна форма
Кількість кредитів  3,5
Лекції 20 годин денна форма 2 години заочна форма
Практичні заняття 20 годин денна форма 10 годин заочна форма
Самостійна робота 65 годин денна форма 93 годин заочна форма
Курсова робота немає
Форма навчання  денна/заочна
Форма підсумкового контролю  залік
Мова викладання  державна

 

Викладач: Ліпянін Вадим Антонович

Викладач: Ліпянін В.А. Група: МБГ-51м

(перший семестр вивчення)

Магістр
192 Будівництво та цивільна інженерія
ОПП Міське будівництво та господарство
2 рік навчання І семестр
Група: МБГ-51м.

Магістр
192 Будівництво та цивільна інженерія
ОПП Міське будівництво та господарство
1 рік навчання І семестр
Викладач:  Піліпака Л.М

Група: МБГ-51м.

 

Викладач: Гомон С.С.

Групи: МБГ-41, 41інт

Лектор: Ткачук О.А., д.т.н., професор, заняття для студентів ННІБА групи МБГ-51

Осінній семестр