Завідувач кафедри:Кізєєв Микола Дмитрович m.d.kizieiev@nuwm.edu.ua
Менеджер: Проценко Сергій Борисович s.b.protsenko@nuwm.edu.uaВикладач: Грицина О.О.

Група: БІО-31  

Викладачі: Проценко С.Б., Кравченко Н.В., для студентів ННІБА групи ТГВ-31інт

МАГІСТР
192 Будівництво та цивільна інженерія
ОП Теплогазопостачання і вентиляція
1 рік, І семестр
Викладач: ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
Мета та цілі ОК: Освітня компонента спря­мована на опанування здобувачами вищої освіти тео­ретичних знань та прак­тичних навичок з основ проектування, влаш­ту­ван­ня та екс­плу­а­та­ції автономних систем інженерного обладнання будівель і спо­руд, ви­бо­ру джерел тепла та розробки схем автономного теп­ло­поста­чан­ня, опа­лення, гарячого водопостачання, газопостачання.

Лектор: Давидчук В.І., група ТГВ-31інт.

Викладач: Бляшина М.В., група БІО-21

Викладачі: Давидчук В.І., Проценко С.Б., група: ТГВ-41інт

Викладач: доц., к.т.н. Давидчук В.І., група ТГВ-11інт
Викладач: доц., к.т.н. Новицька О.С., група ЦБ-31
МАГІСТР
192 Будівництво та цивільна інженерія
ОП Теплогазопостачання і вентиляція
1 рік, ІІ семестр
Викладач: ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
Мета та цілі ОК: Мета викладання освітньої компоненти полягає у формуванні в майбутніх фахівців з теплогазопостачання і вентиляції теоретичних знань та практичних навичок проектування і розрахунку інженерних систем з використанням вторинних та відновлюваних енергоресурсів.

Викладач: Грицина О.О. Група БІО-21

доц., к.т.н. Грицина О.О., групи ТГВ-31, ТГВ-11інт

Кізєєв М.Д. ТГВ-41, ТГВ-41інт, ТГВз-51+ін

МАГІСТР
192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
ОП ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
1 рік, 2 семестр
Викладач: Кравченко Наталія Віталіївна, група ВВ-51
Мета та цілі ОК: формування у майбутніх фахівців умінь і знань в області економіки підприємств водопостачання та водовідведення, розвиток сучасного економічного мислення, вироблення уміння і навиків прийняття правильних рішень при організації господарської діяльності підприємства, оволодіння ефективними засобами господарського керівництва та використання отриманих знань в практичній діяльності фахівців з водопостачання та водовідведення.

Викладач Кравченко Н. В., група ЕЕБ-51м

Метою вивчення дисципліни "Економічна ефективність інвестицій в енергоефективні заходи" є формування системи теоретичних і практичних знань в області економічної оцінки заходів з енергозбереження; вироблення уміння і навиків прийняття правильних рішень при визначенні економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель; оволодіння сучасними методиками визначення економічної ефективності інвестицій та використання отриманих знань в практичній діяльності.