Завідувач кафедри:Кізєєв Микола Дмитрович m.d.kizieiev@nuwm.edu.ua
Менеджер: Проценко Сергій Борисович s.b.protsenko@nuwm.edu.uaГрупа ТГВ-61м

Викладач: Кізєєв М.Д.

Група ЕЕБ-61м

Викладач М.Д. Кізєєв

Група: ЕЕБ-51м

Викладачі: М.Д. Кізєєв, С.Б. Проценко, Н.В. Кравченко, О.С. Новицька

Група: ТГВ-51м

Викладачі: Кізєєв М.Д., Проценко С.Б., Кравченко Н.В., Новицька О.С.

Вибіркова дисципліна (Блок-2)

Група ЕЕБ-51м

Викладачі: Кізєєв М.Д., Проценко С.Б.

Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР
Освітня програма: Будівництво та цивільна інженерія (блок "Теплогазопостачання і вентиляція")
Шифр за ОП: ПС218
Рік навчання, семестр: 3 рік, І семестри
Викладач (лектор): ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
Мета та цілі ОК: Надання основних відомостей з питань автоматизованого проектування систем теплогазопостачання та вентиляції житлових, громадських та виробничих будівель. Ознайомлення з основами технічного, інформаційного та програмного забезпечення вирішення проектно-конструкторських задач із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій, з можливостями найбільш поширених комп’ютерних програм для підбору обладнання, розрахунку і проектування систем ТГВ, з основними прийомами їхнього використання.
Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР
Освітня програма: Будівництво та цивільна інженерія (блок "Теплогазопостачання і вентиляція")
Шифр за ОП: ПС218
Рік навчання, семестр: 3 рік, ІІ семестри
Викладач (лектор): ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
Мета та цілі ОК: Надання основних відомостей з питань автоматизованого проектування систем теплогазопостачання та вентиляції житлових, громадських та виробничих будівель. Ознайомлення з основами технічного, інформаційного та програмного забезпечення вирішення проектно-конструкторських задач із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій, з можливостями найбільш поширених комп’ютерних програм для підбору обладнання, розрахунку і проектування систем ТГВ, з основними прийомами їхнього використання.

Ступінь вищої освіти: МАГІСТР
192 Будівництво та цивільна інженерія
ОП: Теплогазопостачання і вентиляція

Шифр за ОП: ОК6
Рік навчання, семестр: 1 рік, І семестр
Викладач: ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
Мета та цілі ОК:
Опанування теоретичних знань та практичних навичок з основ проектування, влаштування та експлуатації автономних систем інженерного обладнання будівель і споруд, вибору джерел тепла та розробки схем автономного теплогазопостачання, опалення і гарячого водопостачання. Набуття відомостей про сучасні науково-технічні рішення в системах автономного тепло- та газопостачання, досвіду і практичних навичок вирішення конкретних інженерних задач, оволодіння методиками розрахунку автономних інженерних систем.

Лектор: Давидчук В.І., група ТГВ-31інт.

Освітня компонента є фундаментальною біологічною дисципліною, що розглядає клітинних рівень організації живих систем. Вивчаються основні методи дослідження клітини, основні структурні компоненти клітини, головні метаболічні процеси та їх топографія, визначаються основні принципи структурно-функціонального аналізу стану клітинних структур. Дається уявлення про основні закономірності еволюції клітинного рівня організації життя.

Мета освітньої компоненти – сформувати у здобувачів освіти чітке уявлення про закономірності будови, функціонування, обміну речовин та енергії у живих клітинах. Оскільки структура клітини і її функціональне значення взаємно визначають одне одного, одним з важливих завдань полягає в з’ясуванні фізіологічної ролі мікроскопічних структур, вивчення морфологічних показників функціональної активності клітин.

Завдання (навчальні цілі): 1. Сформувати уявлення про походження і загальні закономірності еволюції клітин; 2. Дати здобувачам освіти уявлення про будову та функціонування клітин та їх складових; 3. Сформувати уявлення про проблеми і досягнення сучасної клітинної біології, сучасні фундаментально-наукові та прикладні дослідження у клітинній біології і пов’язаних з нею науках для майбутньої професійної діяльності.

Викладач: Грицина О.О.

Група: БІО-31  

Викладач: доц., к.т.н. Новицька О.С., група ЦБ-31
Ступінь вищої освіти: МАГІСТР
192 Будівництво та цивільна інженерія
ОП: Теплогазопостачання і вентиляція
Шифр за ОП: ВК 2.1
Рік навчання, семестр: 1 рік, ІІ семестр
Викладач: ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
Мета та цілі ОК: Формування теоретичних знань та практичних навичок розрахунку і проєктування систем теплогазопостачання і вентиляції з використанням вторинних та відновлюваних енергоресурсів. Теоретична і практична підготовка з питань: основні положення та вимоги державних норм і стандартів до використання вторинних і відновлюваних енергоресурсів, їхня класифікація та характеристики; принципи роботи, призначення, конструкції та основи проектування систем використання вторинних і відновлюваних енергоресурсів.

Ступінь вищої освіти: МАГІСТР
192 Будівництво та цивільна інженерія
ОП: Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем

Шифр за ОП: ПП5
Рік навчання, семестр: 1 рік, ІІ семестр
Викладач: ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
Мета та цілі ОК: Мета викладання освітнього компонента полягає у формуванні в майбутніх фахівців з енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем теоретичних знань та практичних навичок проектування і розрахунку інженерних систем з використанням вторинних та відновлюваних енергоресурсів.