Завідуючий  кафедрою:Кізєєв Микола Дмитрович m.d.kizieiev@nuwm.edu.ua
Менеджер: Проценко Сергій Борисович s.b.protsenko@nuwm.edu.uaВикладач: Бляшина М.В., група БІО-21

Освітня компонента «Загальна мікробіологія та вірусологія» є важливою складовою   в  системі  підготовки  інженерів-біотехнологів.  Це обумовлене  одержання  продуктів  мікробіологічного  синтезу, що  базується  на життєдіяльності  мікроорганізмів. Також на  використанні  мікроорганізмів  та  вірусів  засновані методи  генетичної  інженерії,  які  дозволяють  одержувати  нові  штами  з  корисними властивостями. 

Значна  частина  вивчення освітньої компоненти  присвячена  будові  і  функції  окремих  структур бактеріальної клітини, особливостям росту, розмноження, конструктивного та енергетичного метаболізму,  біологічних  особливостей  вірусів  як  облігатних  внутрішньоклітинних паразитів. 

Важливе  місце  під час вивчення освітньої компоненти відводиться  розповсюдження  мікробів і  вірусів,  їх геохімічній діяльності, участі у кругообігу речовин, можливості використання у практичній діяльності людини, вивченню патогенних мікроорганізмів та вірусів, методів лабораторної діагностики, способів боротьби з ними та методам подолання лікарської резистентності.

Мета  навчальної  дисципліни: є забезпечення відповідно до сучасних вимог знань студентів про морфологію, фізіологію, екологію, генетику, систематику мікроорганізмів та вірусів, можливості  їх  використання  як потенційних  об’єктів  біотехнології, а також сформувати  необхідні  в майбутній практичній діяльності інженера-біотехнолога компетентності та програмні результати навчання.

Пререквізити: клітинна біологія, хімія, біохімія.

Знання: особливості будови та функціонування екстра- та інтрацелюлярних структур мікроорганізмів; організацію генетичного апарату, позахромосомних генетичних елементів  прокаріот та їх роль у процесах спадковості та мінливості; особливості молекулярно-генетичної структури вірусів; специфічні риси енергетичного та конструктивного метаболізму мікроорганізмів; особливості умов існування та участь мікроорганізмів у кругообігу елементів; механізми  репродукції  вірусів  у  чутливих системах та механізми їх взаємодії з клітиною; новітні принципи класифікації та ідентифікації мікроорганізмів і вірусів; способи боротьби з мікробними та вірусними патогенами; методи культивування та дослідження різних груп мікроорганізмів та вірусів.

Викладач: доц., к.т.н. Проценко С.Б., група ГРС-21

Викладачі: Проценко С.Б., Кравченко Н.В., для студентів ННІБА групи ТГВ-11інт

Лектор: доц. каф. ТГВ та СТ, к.т.н. С.Б. Проценко, для студ. ННІБА групи ТГВ-51м.

Лектор: Давидчук В.І., Групи: ТГВ -11інт.

Освітня компонента є фундаментальною біологічною дисципліною, що розглядає клітинних рівень організації живих систем. Вивчаються основні методи дослідження клітини, основні структурні компоненти клітини, головні метаболічні процеси та їх топографія, визначаються основні принципи структурно-функціонального аналізу стану клітинних структур. Дається уявлення про основні закономірності еволюції клітинного рівня організації життя.

Мета освітньої компоненти – сформувати у здобувачів освіти чітке уявлення про закономірності будови, функціонування, обміну речовин та енергії у живих клітинах. Оскільки структура клітини і її функціональне значення взаємно визначають одне одного, одним з важливих завдань полягає в з’ясуванні фізіологічної ролі мікроскопічних структур, вивчення морфологічних показників функціональної активності клітин.

Завдання (навчальні цілі): 1. Сформувати уявлення про походження і загальні закономірності еволюції клітин; 2. Дати здобувачам освіти уявлення про будову та функціонування клітин та їх складових; 3. Сформувати уявлення про проблеми і досягнення сучасної клітинної біології, сучасні фундаментально-наукові та прикладні дослідження у клітинній біології і пов’язаних з нею науках для майбутньої професійної діяльності.

Викладач: доц., к.т.н. Давидчук В.І., група ТГВ-11інт

Викладач: Давидчук В.І. 

Група: ТГВ-41

Викладач: доц., к.т.н. Новицька О.С., група ЦБ-31 інт
Лектор - доцент, к.т.н. С.Б. Проценко, для студентів гр. ТГВ-51м
доц., к.т.н. Грицина О.О., групи ТГВ-31, ТГВ-11інт

Викладачі: Грицина О.О., Новицька О.С., Давидчук В.І., Кравченко В.С., Кравченко Н.В., група ТГВ-41

Лектор: доц. каф. ТГВ та СТ, к.т.н. С.Б. Проценко, для студ. ННІБА групи АМ-51м