Завідувач кафедри:Козяр Микола Миколайович m.m.koziar@nuwm.edu.ua
Менеджер: Стрілець Олег Романович o.r.strilets@nuwm.edu.uaСтупінь вищої освіти: бакалавр;
Освітні програми: «Створення та експлуатація машин і обладнання» (133 «Галузеве машинобудування»); «Автомобільний трансорт» (274 «Автомобільний транспорт»); «Агроінженерія» (208 «Агроінженерія»);
Шифр за ОПП: 0К 13; 0К 07; ОК 13;
Рік навчання: 1; семестр: 1-2;
Лектор: Козяр Микола Миколайович;
Мета навчальної дисципліни: Формування у студентів компетенцій, необхідних для реалізації технічних ідей за допомогою креслення (креслеників) та розуміння за кресленням будови та принципу дії технічного механізму або конструкції, вивчення засобів комп’ютерної графіки, на якому ґрунтується моделювання технічних об’єктів галузевого машинобудування, автомобільного транспорту, механізмів та обладнання сільського господарства.
Завдання: Навчити здобувачів вищої освіти основам виконання та читання технічних креслень відповідно до стандартів, розвинути їх технічне мислення, пізнавальну активність та просторову уяву, навчити застосовувати сучасні методи проектування за допомогою САПР.

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітні програми: «Верстати та технології механічної обробки матеріалів» (131 «Прикладна механіка»)
Шифри за ОП: ОК13;
Рік начання: 1, семестр: 2;
Лектори: Серілко Леонід Степанович;
Мета: Знати основні теоретичні положення курсу „Теоретична механіка”, розрахункові формули і межі їх придатності, наукову і технічну термінологію, фізичні величини та одиниці їх вимірювання, бути ознайомленими з основними досягненнями механіків.
Завдання:
Навчити здобувачів вищої освіти самостійно працювати над вивченням складних питань курсу за рекомендованою літературою, застосовувати методи теоретичної механіки при розв’язуванні практичних задач та технічно грамотно робити аналіз, висновки і узагальнення результатів розв’язку.

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітні програми: «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика»;
Шифр за ОПП: ВК 9.1;
Рік навчання: 4; семестр: 8;
Мета навчальної дисципліни: Формування у здобувачів вищої освіти компетенцій, необхідних для вивчення теоретичних основ розробки систем автоматизованого проектування, придбання навиків роботи з розробленими системами автоматизованого проектування.
Завдання: Навчити здобувачів вищої освіти освоєнню методів розробки та побудови інформаційних баз даних САПР,
використання ПЕОМ для виконання креслень в системі AutoCAD, пакету тривимірного моделювання (AutoCAD, Inventor, SolidWorks) та підготовки текстової проектної документації з використанням текстових редакторів, ознайомлення з електронними та Інтернет-ресурсами; засвоєння системи роботи з бібліотечно-бібліографічними джерелами інформації.

Викладач: Похильчук І.О.

для спеціальності 131 "Прикладна механіка"

 

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітні програми: «Верстати та технології механічної обробки матеріалів» (131 «Прикладна механіка»)
Шифри за ОП: ОК22;
Рік начання: 1, семестр: 2;
Лектор: Стрілець Олег Романович;
Мета: Формування теоретичних знань про основні поняття мехатроніки та робототехніки. Освоєння принципів проектування та управління сучасними мехатронними системами, що використовуються у верстатах з ЧПК.
Завдання: 
Підготовка майбутніх фахівців до вирішення завдань в області проектування, управління технологічними процесами, програмування верстатів з ЧПК у майбутніх дисциплінах та професійній діяльності.

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітні програми: «Створення та експлуатація машин і обладнання» (133 «Галузеве машинобудування»)
Шифри за ОП: ВК 4.2;
Рік начання: 3, семестр: 5;
Лектори: Войтович Леонід Володимирович;
Мета: Формування в майбутнього спеціаліста сучасної наукової картини світу, що закладає основи наукового й інженерного мислення, виробляє навики абстрагування, ідеалізації, моделювання, аналізу і синтезу тощо.
Завдання:
Навчити здобувачів вищої освіти практичних навичок застосування методів теоретичної механіки при розв’язуванні типових практичних задач за фахом,- з технічно грамотним аналізом, висновками і узагальненням результатів.

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітня програма: «Верстати та технології механічної обробки матеріалів» (131 «Прикладна механіка»);
Шифр за ОП: ОК12;
Рік начання: 1, семестр: 2;
Лектор: Козяр Микола Миколайович;
Мета: Формування у здобувачів вищої освіти компетенцій, необхідних для реалізації технічних ідей за допомогою креслення, для розуміння за
креслеником будови та принципу дії зображеного технічного механізму у відповідності до державних (ДСТУ) та міжнародних стандартів (DIN ISO).

Завдання: Навчити здобувачів вищої освіти основам створення технічних проектів (креслеників) відповідно до державних (ДСТУ) та міжнародних (DIN ISO) стандартів, що встановлюють єдину термінологію та правила їх виконання.

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітня програма: «Верстати та технології механічної обробки матеріалів» (131 «Прикладна механіка»);
Шифр за ОП: ОК11;
Рік начання: 1, семестр: 1;
Лектор: Козяр Микола Миколайович;
Мета: Формування у здобувачів вищої освіти компетенцій, необхідних для оволодіння теоретичними основами методів зображень, розвиток
конструктивно-геометричного мислення, здібностей до аналізу і синтезу просторових форм на основі графічних моделей простору, реалізованих у вигляді креслень технічних об’єктів.

Завдання: Навчити здобувачів вищої освіти використовувати методи відображення просторових форм предметів та розкривати їх геометричні властивості за допомогою плоских зображень.

Курс "Інженерна графіка" для здобувачів вищої освіти за ОПП "Гірництво" спеціальності 184 "Гірництво"

Викладачі:
Сасюк Зоя Костянтинівна, к. с.-г. н., доцент
Козяр Микола Миколайович, д. пед. н. професор

Курс "Інженерна та комп’ютерна графіка" для здобувачів вищої освіти за ОПП "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія"

Викладач:
Сасюк Зоя Костянтинівна, к. с.-г. н., доцент

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітня програма: «Створення та експлуатація машин і обладнання» (133 «Галузеве машинобудування»)
Шифр за ОП: ОК18;
Рік начання: 2, семестр: 4;
Лектор: Стрілець Олег Романович;
Мета: Вивчення конструкцій деталей та складальних одиниць загального призначення, їх класифікацію і теорію роботи, основи розрахунків на міцність, жорсткість, зносостійкість, теплостійкість і вібростійкість, напрямки раціонального вибору матеріалів, правила проектування та конструювання у відповідності до вимог.
Завдання:
Навчити здобувачів вищої освіти застосувати загальні методи розрахунків і проектування існуючого і створення нового надійного і економічного машинобудівного обладнання.

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітня програма: «Автомобільний транспорт» (274 «Автомобільний транспорт»)
Шифр за ОП: ОК.24;
Рік начання: 3, семестр: 5;
Лектор: Стрілець Олег Романович;
Мета: Розвиток інженерного мислення у майбутнього фахівця, за рахунок вивчення конструкцій типових деталей та складальних одиниць загального призначення та, зокрема, вантажопідйомного та транспортного обладнання, основи їх проектних і перевірочних розрахунків, правила проектування та конструювання у відповідності до стандартів з врахуванням експлуатаційних умов.
Завдання:
Навчити здобувачів вищої освіти застосувати загальні методи розрахунків і проектування існуючого і створення нового надійного і економічного машинобудівного обладнання.

Курс "Інженерна графіка" для здобувачів вищої освіти за ОПП "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології".

Викладач:
Сасюк Зоя Костянтинівна, к. с.-г. н., доцент

Курс "Інженерна та комп’ютерна графіка" для здобувачів вищої освіти за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Курс "Інженерна та комп’ютерна графіка" для здобувачів вищої освіти за ОПП "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" спеціальності 151,   Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Робототехніка та штучний інтелект).

Викладач:
Сасюк Зоя Костянтинівна, к. с.-г. н., доцент