Завідувач кафедри:Мальчик Мар’яна Василівна m.malchyk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Оплачко Ірина Олександрівна   i.o.oplachko@nuwm.edu.uaНавчальна дисципліна «Бенчмаркінг» формує у студентів теоретичні знання і практичні навички в аспекті використання бенчмаркінгу як ефективного інструменту маркетингової діяльності.

Метою курсу є формування теоретичних і прикладних знань у галузі маркетингових прийомів формування і управління бенчмаркінгом,  уміння проведення внутрішнього і зовнішнього бенчмаркінгу, розробка та впровадження бенчмаркінгових проектів, використання отриманих знань в практичній діяльності.

Основні цілі: -  надання студентам  знань про сутність бенчмаркінгу; розкрити основні аспекти організації та планування впровадження та використання бенчмаркінгу ;  методи формування системи показників аналізу діяльності кращих підприємств на ринку; набуття вмінь самостійно виконувати та використовувати у практичній діяльності  інформацію, отриману в результаті маркетингових досліджень і порівняльного аналізу; вивчення процесу безперервного вдосконалення діяльності підприємства на засадах використання бенчмаркінгу, дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, виявлення можливостей вдосконалення, а також впровадження внутрішнього та зовнішнього бенчмаркінгу задля  забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Викладач: Веретін Л.С., МАР-21інт, МАР-41

Викладачі: Мальчик М.В., Коротун О.П.

Група: МАР-51
Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітня програма (Спеціальність): 075 "Маркетинг"
Шифр за ОП: ФП1
Рік навчання, семестр: 1 рік, 1 семестр
Група: МАР-11, МАР-12, МАР-13 МАРз-11
Викладач (лектор): Мальчик М.В.
Викладачі (практичні заняття): Попко О.В. (група МАР-12)
Толчанова З.О. (групи МАР-11, МАР-13 )
Мета та цілі ОК: формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.
Завдання - вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності.
Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР
Освітня програма: 075 "МАРКЕТИНГ"
Шифр за ОП: ФП 22
Рік навчання, семестр: 4 рік, 8 семестр
Викладач: Оплачко Ірина Олександрівна
Мета та цілі ОК: формування комплексу знань та практичних навичок щодо удосконалення бізнес-процесів на основі комплексного застосування складових маркетингу, виробничих та управлінських процесів на підприємстві

Викладач: Мальчик М.В., групи МАР-21інт, МАРз-21інт

Лектор: Мартинюк О.В.

Групи: МАР-41

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітня програма (Спеціальність): 075 "Маркетинг";
Шифр за ОП: ФП12
Рік навчання, семестр: IV рік, 8 семестр; ;
Викладач (лектор): Попко О.В.
Метою викладання навчальної дисципліни "Логістика" є оволодіння теоретичними знаннями з питань логістики та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання методичного інструментарію прийняття оптимальних логістичних рішень у постачанні, виробництві, дистрибуції, управлінні запасами.
Основні цілі:
• надання студентам теоретичних знань про сутність і концепцію логістики, логістичні потоки і процеси, ознайомлення з класифікацію й структуризацією логістичних систем;
• розкриття базових положень логістики постачання, логістики виробництва, логістики збуту, оптимізації системи запасів;
• формування практичних навичок з обґрунтування вибору постачальників, розрахунку оптимальної партії замовлення, обґрунтування вибору технології і стратегії виробництва, логістичної оптимізації виробничої програми, оптимізації використання технологічного часу, оптимізації системи запасів, організації логістики.
Ступінь вищої освіти: магістр;
Освітня програма (Спеціальність): 075 "Маркетинг";
Шифр за ОП: ПП1;
Рік навчання, семестр: І рік, 2 семестр;
Викладач (лектор): Попко О.В.;
Метою викладання дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань логістичного менеджменту та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання методичного інструментарію прийняття оптимальних логістичних рішень у постачанні, виробництві, дистрибуції, управлінні запасами, організації логістики в логістичних системах.
Основні цілі:
• надання студентам знань про загальні принципи та закономірності інтегрованого управління матеріальним, інформаційним, фінансовим та іншими потоками;
• розкриття базових положень формування та функціонування логістичних систем;
• формування практичних навичок з оптимального управління логістичними процесами, забезпечення раціонального та ефективного використання матеріально-технічної бази виробництва, транспорту та інших складових інфраструктури логістичних процесів; управління замовленнями, закупівлями, запасами; організація дистрибуції та фізичного розподілу товарів.
Викладачі: Мартинюк О.В., Оплачко І.О.

Група: МАР-21

Викладач: Король Б.О.

Групи: ЕП-31+інт, ОА-31, БА-31, БА-11інт, ЕК-31, ЕК-11інт, МЕ-31+інт, М-31+інт, УПЕП31+інт, ФіН-31
Викладачі: Толчанова З.О.

Група: МАР-51м, МАРз-61м
Викладачі: Толчанова З.О.

Групи: МАР-21, МАР-22, МАР-11інт.