Завідувач кафедри:Позняковська Наталія Миколаївна n.m.poznyakovska@nuwm.edu.ua
Менеджер: Зінкевич Оксана Володимирівна o.v.zinkevych@nuwm.edu.uaВикладач: Сиротинська А. П.

Групи: ОіО-31, ОіО-41, ОіОз-51

Викладач: Міклуха О.Л.

Групи: ОіО-31, ОіОз-41

Викладач: Міклуха О.Л.

Групи: ОіО-41, ОіО-21інт, ОіОз-21інт

Викладач: Міклуха О.Л.

Групи: ОіОм-51, ОіОм-61з

Викладачі: Позняковська Н.М., Міклуха О.Л., Сиротинська А.П.

Групи: ОіО-21інт, ОіО-41, ОіОз-21інт, ОіОз-51

Викладач: Антонюк О.Р.

Групи: ОіО-41, ОіО-21інт, ОіОз-51, ОіОз-21інт
(частина 1)
Групи: ОіО-11
Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР
Освітня програма (спеціальність): ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ (071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ)
Шифр за ОП: ОК 28
Рік навчання, семестр: 1 рік, 2 семестр
Викладач: Зінкевич Оксана Володимирівна
Мета та цілі ОК: засвоєння знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку
(частина 2)
Групи: ОіО-21, ОіО-11інт
Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР
Освітня програма (спеціальність): ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ (071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ)
Шифр за ОП: ОК 28
Рік навчання, семестр: 2 рік, 1 семестр
Викладач: Зінкевич Оксана Володимирівна
Мета та цілі ОК: засвоєння знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку

Викладач: Левицька С.О. 

Групи: ОіО-51м, ОіОм-61з

Викладач: Позняковська Н.М.

Групи: ОіОм-61, ОіОм-71з

Викладач: Позняковська Н.М.

Групи: ОіО-41, ОіО-21інт, ОіОз-51, ОіОз-21інт

група: ВБА-41

Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР

Освітня програма (спеціальність): ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА (207 ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА) 

Шифр за ОП: ОК 13

Рік навчання, семестр: 4 рік, 7 семестр

Викладач: Зінкевич Оксана Володимирівна

Мета та цілі ОК: засвоїти ключові поняття та терміни; знати економічні закономірності процесів виробництва, вилову, перероблення і реалізації рибної продукції; сформувати економічне мислення; вміти концептуально і організаційно охоплювати базові аспекти галузевої економіки, визначати й оцінювати ринкову позицію підприємства, попит і пропозицію на рибну продукцію, калькулювати собівартість рибної продукції, знаходити напрями підвищення продуктивності праці, якості продукції і визначати рівень впливу її на прибутковість виробництва, кваліфіковано розв'язувати питання визначення економічної ефективності виробництва риби, функціонування залученого і власного капіталу

Спецкурс за вибором

Викладач: Антонюк О.Р.

Групи: ОіОз-11інт, ОіОз-31

Викладач: Левицька С.О.

Групи: ОА-41, ОіО-21інт, ОіОз-51, ОіОз-21інт

Викладач: Антонюк О.Р.
Група: ОіОм-61з

 

 

 

 

Ступінь вищої освіти: другий (магістерський)

Освітня програма (Спеціальність): Облік і оподаткування (спеціальність 071 "Облік і оподаткування);

Шифр за ОП: ОК13

Рік навчання, семестр: другий рік, третій семестр

Викладач (лектор): Зубілевич Світлана Яківна, к.е.н., професор

Групи: ОіОм-61, ОіОм-71з 

Мета навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» полягає у підготовці до виконання професійних обов’язків бухгалтера з надання і розкриття інформації про суб’єкт звітування на принципах інтегрованого мислення.

Компетентності, які набудуть здобувачі вищої освіти протягом вивчення цієї навчальної дисципліни, включають здатності:

загальні 

ЗК 5. Генерувати нові ідеї (креативність)

ЗК 6. До пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

ЗК 8. Спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)

ЗК9. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

спеціальні 

СК1 . Формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу .