Завідувач кафедри:Міщук Галина Юріївна h.y.mischuk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Костюкевич Аліна Миколаївна a.m.kostiukevych@nuwm.edu.uaСтупінь вищої освіти: Бакалавр
Освітня програма: «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика»
Спеціальність: 051 «Економіка»
Рік навчання, семестр: 3/6
Кількість кредитів: 5
Лекції: 26
Практичні заняття: 24
Самостійна робота: 100
Форма навчання денна/ заочна
Форма підсумкового контролю Екзамен
Викладач: Кроль Віта Вікторівна, PhD,доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва.

Дисципліна «Аналіз економічної діяльності» є складовою професійної підготовки бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-професійними програмами «Бізнес-аналітика» та «Управління персоналом і економіка праці».

Ефективність діяльності організацій напряму пов’язана з якістю прийнятих управлінських рішень, науковою основою яких є економічний аналіз. Знання сучасних методів економічного аналізу дозволяє розробляти ефективну стратегію і тактику функціонування підприємства, виявляти невикористані резерви підвищення ефективності виробництва і реалізовувати їх у практичній діяльності.
Сучасний керівник і фахівець будь-якого рівня повинні мати достатні знання, щоб об’єктивно оцінювати результати діяльності організації, враховувати і оцінювати вплив різних чинників на ефективність бізнесу, планувати і раціонально організовувати діяльність підприємства. Тому вони повинні добре володіти сучасними методами економічних досліджень, методиками аналізу економічної діяльності, використання яких передбачає як глибоку обізнаність з класичними методами та процедурами аналітичних досліджень, так і інноваційного інструментарію дослідження бізнес-середовища організацій, розробленого відомими аналітичними та консалтинговими організаціями.
Відповідні аналітичні знання та навички є необхідною складовою забезпечення оптимальних умов та результатів діяльності організацій в умовах ризику і невизначеності, що й зумовлює потребу вивчення дисципліни «Аналіз економічної діяльності».
Метою вивчення дисципліни «Аналіз економічної діяльності та бізнес-середовища організації» є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних навичок економічного аналізу та пошук можливостей оперативного реагування на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі організації у процесі досягнення бізнес-цілей.
Основними завданнями навчальної дисципліни є оволодіння методикою та інструментарієм аналізу економічної діяльності та бізнес-середовища організації задля обґрунтування проектів оптимальних управлінських рішень.
Лектор: Олійник О.О.

Група: БА-21
Викладач: Олійник О.О.

Ступінь вищої освіти

магістр

Освітня програма

Бізнес аналітика

Спеціальність

051 Економіка

Рік навчання, семестр

1, 1

Викладач (лектор)

 к.е.н., доцент Самолюк Наталія Миколаївна

Мета ОК

формування у здобувачів вищої освіти комплексу теоретичних знань і  практичних навичок ефективного ділового спілкування  відповідно до етичних норм сучасного суспільства, а   також розуміння функціонування етичного середовища бізнесу.

Завдання ОК

формування у здобувачів вищої освіти базової системи знань щодо бізнес-етики і техніки ділового спілкування; особливостей організації та проведення публічних виступів, презентацій, ділових зустрічей та прийомів;  здійснення ділових контактів з клієнтами та партнерами, в т.ч. іноземними; використання ділової атрибутики.

Ступінь вищої освіти:    Бакалавр
Освітня програма:     «Управління персоналом і економіка праці»,  «Бізнес-аналітика»
Спеціальність:    051 «Економіка»
Рік навчання, семестр:    1/2
Кількість кредитів:    4
Лекції:    22
Лабораторні заняття:    20
Самостійна робота:    78
Форма навчання:    денна/ заочна
Форма підсумкового контролю:    залік
Викладач:  Кроль Віта Вікторівна, PhD, доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва.

Викладач: Рощик І.А.