Завідувач кафедри:Мельник Леонід Васильович l.v.melnyk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Тарасюк Валентина Дмитрівна v.d.tarasiuk@nuwm.edu.uaКондрацька Н. М., к.е.н., доцент

Ступінь вищої освіти: другий (магістерський);
Освітня програма (Спеціальність): Освітньо-професійна програма "Управління фінансово-економічною безпекою" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент";
Шифр за ОП: ПП 7;
Рік навчання, семестр: 1 рік, 2 семестр;

Мета та цілі ОК: Даний курс орієнтований на формування у студентів сучасного наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань щодо використання сучасних технологій у різних видах бізнес комунікацій.
Метою вивчення дисципліни є підготовка досвідчених, висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, що володіють усім комплексом спеціалізованих концептуальних знань, умінь і навичок для успішних внутрішніх та зовнішніх комунікацій у процесі фахової діяльності.

Кондрацька Н. М., к.е.н., доцент

Ступінь вищої освіти: другий (магістерський);
Освітня програма (Спеціальність): Освітньо-професійна програма "Управління фінансово-економічною безпекою" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент";
Шифр за ОП: ВВ 4.1;
Рік навчання, семестр:1 рік, 2 семестр;

Мета та цілі ОК: Даний курс орієнтований на формування у студентів сучасного наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань щодо застосування системно-синергетичного підходу до комплексного забезпечення фінансово-економічної безпеки банківських установ.
Метою вивчення дисципліни є підготовка досвідчених, висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, що володіють комплексом спеціалізованих концептуальних знань, умінь і навичок для організації та управління фінансово-економічною безпекою банків.

  • Ступінь вищої освіти - магістр
  • Освітня програма  Управління фінансово-економічною безпекою
  • Шифр за ОП ПП6
  • Рік навчання, семестр: |1рік, 2 семестр
  • Викладач (лектор) Лектор: Дума В.Л.. групи: УФБ-51м УФБз-61м
  • Даний курс орієнтований на формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок  щодо  використання обліково-аналітичної інформації як підґрунтя прийняття управлінських рішень у системі фінансово-економічної безпеки підприємства.

Ступінь вищої освіти - бакалавр
Спеціальність 072
ОП "Фінанси, банківська справа та страхування"
ФП 21, вибіркова
рік навчання 3, семестр 6
Викладач: Дума В. Л.
Група: ФІН-31, Фін-11інт
Метою вивчення дисципліни є оволодіння організацією і методологією економічного аналізу та формування знань щодо системного оцінювання діяльності підприємства, виявлення резервів підвищення ефективності використання виробничих ресурсів.
Ступінь вищої освіти - бакалавр
Спеціальність 072
Освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування"
Шифр за ОП ФП 25.1, вибіркова
Рік навчання 3, семестр 6.
викладач Мельник Лариса Михайлівна, к.е.н., доцент
Метою вивчення дисципліни є формування системи знаь щодо методики оцінювання діяльності бюджетних установ
БАКАЛАВР
072"фІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ"
4 рік, 7 семестр
Викладачі: проф. Мельник Леонід Васильович, ст. викладач Котик Ольга Василівна

Даний курс орієнтований на оволодіння студентами методами проведення аналізу фінансової стійкості, надійності, платоспроможності фінансово-кредитних установ, виконання ними встановлених нормативів, набуття вмінь виявлення ризиків і тенденцій фінансово-кредитного сектору.
Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння основних принципів і прийомів здійснення аналізу діяльності банківських установ та страхових компаній.

БАКАЛАВР

072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

4 рік, 7 семестр

Викладачі: проф. Мельник Леонід Васильович, ст. викладач Котик Ольга Василівна

Група: ФІН-41+інт

Даний курс орієнтований на опанування студентами основних понять, категорій, дефініцій, пов’язаних з банківською діяльністю; набуття практичних навичок розв'язання конкретних ситуацій (кейсів), завдань та проблем банківської діяльності; формування вмінь щодо пошуку шляхів вдосконалення банківських операцій.
Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основами організації банківської системи України та операціями комерційних банків.
Використовуються такі методи викладання та технології: тренінги, обговорення, презентації, міні-лекції, аналіз конкретних ситуацій (case study), навчальні дискусії та інші.

БАКАЛАВР

051 Економіка "Економічна кібернетика"

4 рік, 7 семестр

Викладач: проф. Мельник Леонід Васильович, ст. викладач Котик Ольга Василівна

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основами організації банківської системи України та операціями комерційного банку.

МАГІСТР

072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" 

Викладачі: проф. Мельник Леонід Васильович, ст. викладач Котик Ольга Василівна

1 рік, 2 семестр

Мета та цілі ОК: вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок управління фінансовими потоками, активами та пасивами, прибутковістю та ризиками банку.
Використовуються такі методи викладання та технології: тренінги, обговорення, презентації, мінілекції, ситуаційні дослідження та інші.

Викладач: Ляхович О.О. Групи: ФІН-31+інт

Лектор: Шило Ж. С. Групи ФІНз-21інт., ФІНз-51

Лектор: Скаковська С.С.,
для студентів ННІЕМ, груп: ФІН(ФБС)-11.