Завідувач кафедри:Мельник Леонід Васильович l.v.melnyk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Тарасюк Валентина Дмитрівна v.d.tarasiuk@nuwm.edu.uaБАКАЛАВР
072 Фінанси, банківська справа та страхування
2 рік, 3 семестр
Викладач: Мельник Леонід Васильович,
Даний курс орієнтований на опанування студентами основних понять, категорій, дефініцій, пов’язаних з
функціонуванням грошово-кредитної системи; формування вмінь творчого вирішення проблем інфляції, коливань валютних курсів в країні, нестачі фінансових ресурсів суб’єктів господарювання; набуття теоретичних та практичних навичок визначення розміру необхідної грошової маси.
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку та грошово–кредитної системи.

БАКАЛАВР

051 Економіка, 075 "Маркетинг", 071 "Облік і оподаткування", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 073 "Менеджмент", 292 "Міжнародна економіка"

4 рік, 7 семестр

Викладач: ст. викладач Котик Ольга Василівна

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань про функціонування фінансово-кредитних установ, їх місце і роль у формуванні фінансового ринку та економіки в цілому. 

Цілі дисципліни: вивчення нормативно-правового регулювання діяльності фінансово-кредитних установ, особливостей функціонування кредитних установ небанківського типу; набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо предмету, змісту, завдання діяльності фінансово-кредитних установ.

Викладач: Скаковська С.С.
Групи: ФІН-11, ФІН-31інт.
Подлевський А.А. ,ФІН-41+21інт
Лектор: Федина К.М., Групи: ФІН 41; ФІН 41і.

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Спеціальність 072

Освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

шифр за ОП ФП 23, вибіркова

Рік навчання 4, семестр 8

Викладач: Мельник Л.М.

Група: ФІН-21інт, Фін-41

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування аналітичного мислення фахівця з фінансів, оволодіння методами і прийомами аналізу макрофінансових показників, дослідження їх взаємозв’язку задля розв’язання комплексних економічних проблем. 

Лектор: Ляхович О.О., Групи: ФІН-51м, УФБ-61м

Викладач: Подлевський А.А. , Група: П-21
Викладач: Подлевський А.А. , Група: П-21+інт