Завідувач кафедри:Мельник Леонід Васильович l.v.melnyk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Тарасюк Валентина Дмитрівна v.d.tarasiuk@nuwm.edu.uaКовшун Н.Е., Федина К.М. , Дума В. Л. ФІН-31, ФІН-11інт
Кондрацька Н.М. ,ФІНм-51

Ступінь вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня програма (Спеціальність): Освітньо-професійна програма "Фiнанси, банкiвська справа та страхування" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фiнанси, банкiвська справа, страхування";
Шифр за ОП: ПП 2;
Рік навчання, семестр: 1 рік, 1 семестр;

Мета та цілі ОК: Даний курс орієнтований на засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління
фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок
Використовуються такі методи викладання та технології: проблемна лекція, тренінги, аналіз
конкретних ситуацій (case study); навчальна дискусія, обговорення, презентації, та інші.
  • Ступінь вищої освіти - магістр
  • Освітня програма  Управління фінансово-економічною безпекою
  • Шифр за ОП ВВ3.1
  • Рік навчання, семестр: |1рік, 2 семестр
  • Викладач (лектор) Лектор: Дума В.Л.. групи: УФБ-51м УФБз-61м
  • Метою вивчення навчальної дисципліни є формування аналітичного мислення фахівця з фінансово-економічної безпеки підприємства, оволодіння прийомами оцінки фінансового стану підприємства.

БАКАЛАВР

072 "ФІНАНСИ, ЬАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ"

2 рік, 4 семестр

Викладач: ст. викладач Котик Ольга Василівна

Метою навчальної дисципліни є досягнення студентами сучасного фундаментального, конструктивного мислення та системи спеціальних знань з теорії та практики страхування та здатності їх використовувати в галузях фінансів та
перестрахуванні. 
Використовуються такі методи викладання та технології: проблемна лекція, аналіз конкретних ситуацій (case study), обговорення, презентації, ситуаційні дослідження, навчальна дискусія, та інші.

БАКАЛАВР

072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

4 рік, 7 семестр

Викладач: ст. викладач Котик Ольга Василівна

 Групи: ФІН-21інт.

Метою навчальної дисципліни є досягнення студентами сучасного фундаментального, конструктивного мислення та системи спеціальних знань з теорії та практики страхування та здатності їх використовувати в галузях фінансів та
перестрахуванні. 
Використовуються такі методи викладання та технології: проблемна лекція, аналіз конкретних ситуацій (case study), обговорення, презентації, ситуаційні дослідження, навчальна дискусія, та інші.

БАКАЛАВР
072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
3 рік, 5 семестр
Викладач: ст. викладач Котик Ольга .Василівна. Групи: ФІН-31, ФІН-12інт
Метою викладання курсу є формування у студентів теоретико-методичних засад управління капіталом корпорацій, його державного регулювання

Ступінь вищої освіти магістр; ФІНм-51. ФІНз-61, УФБм-51, УФБз-61м
Освітня програма:
"Управління фінанснво-економічною безпекою"
"Фінанси, банківська справа та страхування"
Шифр за ОП ПП5, ПП6
Рік навчання, семестр: | рік, семестр 2
Викладач (лектор) Мельник Лариса Михайлівна
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань діагностування кризових явищ на підприємстві та прогнозування їх наслідків; розробки механізму антикризового управління та вибору форм, методів, інструментів фінансової санації підприємства.


_

Викладач: Кондрацька Н.М.. Група: ФІН- 21

Викладач: Шило Ж. С.

Лектор: Шило Ж. С._ОІО, ЕП. ЕК. МЕ. М. МАР. УПЕП, БА- 4 курс, 2 інт 

Викладач: Шило Ж.С. Група: ФІН-21.
БАКАЛАВР
2 рік, 3 семестр
для студентів ННІЕМ, груп: ЕП-21, ЕП-11 інт., МЕ-21. ОіО-21. БА.УПЕП-21.1. УП-21.1. МАР-21.
Викладачі: проф. Мельник Леонід Васильович, доц. Дума Вікторія Леонідівна, ст. викладач Котик Ольга Василівна
Даний курс орієнтований на опанування студентами основних понять, категорій, дефініцій, пов’язаних із функціонуванням фінансової та грошово-кредитної систем; на формування вмінь творчого вирішення проблем наповнення бюджетів, подолання інфляції, коливань валютних курсів, нестачі фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань про сутність і зміст фінансів, закономірності функціонування грошового ринку та фінансово-кредитної
Ступінь вищої освіти- бакалавр
спеціальність 072
ОП "Фінанси, банківська справа та страхування"
ФП 12, обов'язкова
Рік навчання 4, семестр 8
Викладач_Мельник Л.М. ФІН-41, ФІН-21інт
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування аналітичного мислення фахівця з фінансів, оволодіння прийомами оцінки фінансового стану підприємства.