Лектор: Крутько Т.В.

Група: ЗГБ-7

 Навчальна дисципліна «Англійська мова» спрямована на формування навичок, які дозволять студентам третього рівня вищої освіти (рівня PhD) вільно комунікувати з міжнародною науковою спільнотою, демонструючи свої дослідження в письмовому та усному вигляді.

Студенти рівня PhD:

  • зможуть поглибити навички критичного аналізу англомовної наукової літератури і оволодіти необхідною граматикою та фахово-орієнтованою лексикою для ефективної і структурованої підготовки огляду літератури (literature review);
  • - зможуть здійснювати пошук та аналіз наукової інформації;
  • - знатимуть основи теорії дискурсу та тексту; основ академічного письма, структурних, мовних, комунікативних та риторичних особливостей текстів, що належать до різних жанрів, зокрема наукового;
  • практично володітимуть мовними навичками для підготовки ефективної письмової заявки для участі у міжнародних наукових конференціях, покращити свої навички мовлення і письма для підготовки різних видів наукових презентацій, коментуванню даних, відповіді на питання;
  • зможуть продукувати і правильно оформлювати різножанрові наукові тексти англійською мовою (тези, статті, анотації, реферати, розділи дисертацій) відповідно до сучасних вимог.

Лектор: Літвінчук Альона Теофанівна к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов

 ЗГБ-44

Лектор: Тимощук Т.О.

Лектор: Крутько Т.В.

Група: ЗГМ-31

Викладачі: Шихевич М.П., Тимощук Т.О.

Лектор Тимощук Т.О.