Викладач: Сарнавська О.В.

Викладач: Рабченюк С.В.

ЗГБ-74

Викладач: Сарнавська О.В.

ЗГБ-62

Викладач: Шпак С.Г.

ЗГБ-59

Викладач: Сокаль В. А.

Викладач: Смольська Л. М.

ЗГБ-61, Пз-11інтегровані, Пз-21+інтегровані, Пз-31, Пз-41

Викладач: Мельничук М.С.

Група: ЗГМ-17

Викладач: Мельничук М.С.

ЗГБ-81

Викладач: Примачок Л.Л.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1:

„Прогнозування поведінки людини на робочому місці”.

Тема 1. Головні поняття і складові психології управління.

Історія розвитку економічної та організаційної психології. Соціекономіка.  Економічна психологія. Концептуальна схема економічної психології Ф.ван Раая.  Детермінанти економічної поведінки. Реальність. Джерела істини. Психічні процеси.

Тема 2. Організаційна поведінка, як інструмент прогнозування і впливу на поведінку персоналу на робочому місці.

Організаційна поведінка. Головні поняття організаційної поведінки. Головні сили, які визначають організаційну поведінку: люди, зовнішнє середовище, технології, структури. Базисні концепції організаційної поведінки: природа організацій; природа людини. Базові теоретичні підходи до організаційної поведінки: орієнтація на людські ресурси; ситуаційний підхід; орієнтація на результати; системний підхід.

Система та елементи системи організаційної поведінки: філософія, цінності, бачення, цілі менеджменту, організаційна культура, комунікації, якість трудового життя, мотивація, результати. Моделі організаційної поведінки: авторитарна, опіки, підтримуюча, колегіальна. Застосування моделей ОП  у менеджменті. Моделі ОП і людські потреби.

Тема 3. Соціальна система та організаційна культура.

Соціальна система та організаційна культура. Поняття соціальної системи. Соціальна рівновага. Функціонування соціальних систем. Психологічний контракт. Цінності соціальної культури: робоча етика; соціальна відповідальність.

Тема 4. Управління через розуміння культури середовища.

Управління через розуміння культури середовища. Критерії оцінки культури: наші відносини з іншими людьми,  наші відносини в часі,  наші відносини з навколишнім середовищем. Рекомендації щодо управління та ведення бізнесу у різних культурних середовищах.

 Тема 5. Психологія міжособистісної взаємодії.

Психологія міжособистісної взаємодії. Міжособистісне сприйняття і розуміння. Міжособистісні відношення. Психологія спілкування. Механізми розвитку комунікативної взаємодії. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Інструменти управлінського впливу на поведінку людини на робочому місці.

Тема 6. Програми оцінки і розвитку персоналу.

Робота в команді. Ролі, рольові уявлення, наставництво, рольовий конфлікт, статус. Філософія і етапи побудови команди. Ролі і збалансованість команди. Програми розвитку персоналу з використанням моделі “Управління за цілями”.

Тема 7. Лідерство.

Лідерство. Управління реальністю. Вплив і влада. Форми прояву влади і впливу. Стилі управління.Ситуаційні підходи до лідерства: модель Ф.Фідлера; модель П.Герсі.  Нейтралізатори, субститути та підсилювачі впливу керівництва.

Тема 8. Мотивація та психічна регуляція поведінки.

Мотивація та психічна регуляція поведінки.  Рішення проблеми мотивації в рамках біхевіоризма. Психоаналітичні теорії мотивацій: головні інстинкти за З.Фрейдом. Сублімація.

КУРС ПРОЙШОВ АДАПТАЦІЮ У БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ.

       ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ КУРСУ ДО ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ ІЗ ПОТЕНЦІЙНИМИ ПОКУПЦЯМИ НА ТЕМУ ПРОДАЖ: 

ЗНАЙОМСТВО,

 СТВОРЕННЯ ДОВІРИ, 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОПОЗИЦІЇ, 

ПСИХОЛОГІЯ ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІННОСТІ І ЦІНИ ТОВАРУ

УСУНЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ ЗІ СТОРНИ КЛІЄНТА, 

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОДАЖІ, ПІСЛЯПРОДАЖНА ПІДТРИМКА КЛІЄНТА.

Викладач: Шпак С.Г.

Навчальна дисципліна “Ефективна комунікація в професійній діяльності” – курс за вибором для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей.
Вибіркова дисципліна продовжує й поглиблює вивчення професійної комунікації, започатковане в курсі «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Предмет навчальної дисципліни «Ефективна комунікація в професійній діяльності» –
теорія і практика ефективної комунікації в професійній сфері.
Курс має міждисциплінарний характер і забезпечує оволодіння основними знаннями, уміннями та навичками ефективного і правильного з мовного погляду мовлення із застосуванням різних вербальних і невербальних способів, засобів, прийомів, технік
мовного впливу.
Актуальність вивчення навчальної дисципліни «Ефективна комунікація в професійній діяльності» полягає у формуванні комунікативної компетентності як однієї з найважливіших загальних компетентностей сучасного фахівця, оволодінні системою знань з ефективної комунікації як науки про мовний вплив, у виробленні вмінь і навичок ефективно використовувати засоби вербальної і невербальної комунікації в різних ситуаціях.
Ключові слова: комунікативна компетентність, ефективна комунікація, мовний вплив, вербальні і невербальні засоби комунікації.

Лектор: Малевич Л.Д.