Навчальна дисципліни "Філософія мови та культура спілкування" спрямована на ознайомлення аспірантів з  культурно-історичним розвитком і сучасним змістом мовознавчих та комунікативних проблем через освоєння відповідних лінгвофілософських знань, формування навиків аналізу текстів й високої методологічної культури  спілкування, усного та письмового мовлення, прилучення до гуманістичного  змісту філософського світогляду. 

Актуальність навчальної дисципліни полягає у тому, що освоєння філософських знань з ключових моральних проблем взаємодії науки та сучасного суспільства через узагальнення досвіду етичного осмислення наслідків впливу науки, техніки та технології на навколишнє середовище та стан культури в цілому сприятиме
усвідомленому розумінню актуальності для розвитку сучасної науки соціально-етичної відповідальності вченого за майбутнє людства.
Метою викладання дисципліни: є засвоєння аспірантами основних філософських та етичних принципів наукової діяльності, формування знань, вмінь і навичок по виробництву і застосуванню знання в різних сферах професійної діяльності та суспільного життя, задля становлення сучасної етично виваженої ідеології
науково-технічного розвитку.

Лектор: Наконечна Ольга Павлівна  д. філос. н., професор, завідувачка кафедри філософії.