Завідувач  кафедри:Древецький Володимир Володимирович v.v.drevetskyi@nuwm.edu.ua
Менеджер: Христюк Андрій Олексійович   a.o.khrystyuk@nuwm.edu.uaдля групи РІ-31, АКІТ-11інт., АКІТз-11інт.

Викладач: Літковець С.П.

Групи: ЕЕЕ-41, ЕЕЕ-21інт

Викладач: Стець С.Є.
Групи: АКІТ-31, РІ-31, АКІТ-11інт

Лектор: Стець С.Є.
Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
для студентів ННІ АКОТ, групи: ЕЕЕз-41, ЕЕЕз-21інт.

Анотація

Виробнича практика є складовою частиною навчального плану підготовки бакалаврів які навчаються за спеціальністю 151”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” Практику студенти проходять на третьому курсі. Тривалість практики – один місяць. Практика проводиться на базах практики, що відповідають спеціальності 151”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” . За період проходження практики студенти повинні досконало вивчити структуру бази практики, ознайомитися зі спеціальностя- ми основного персоналу та виконувати роботи, які передбачені календарним планом. Конкретний графік або календарний план складається керівником практики від Університету і затверджу ється після узгодження з керівником від бази практики. Під час проходження практики студенти підпорядковуються правилам внутрішнього розпорядку бази практики. Industrial (manufacturing) practice is an integral part of the curriculum for bachelor's degree training, specializing in 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies". Practicals are taught in the third year. The length of practice is one month. Practice is conducted on the bases of practice, corresponding to specialty 151 "Automation and computer-integrated technologies". During the course of the practice, students must thoroughly study the structure of the practice base, familiarize themselves with the specialties of the main staff and carry out the work that is scheduled. A specific schedule or schedule is drawn up by the University's practice leader and approved by agreement with the supervisor from the practice base. During the practice students are subject to the rules of the internal rules of the practice base

Лектор: Кулик Н.І., ЕЕЕ-11, ЕЕЕз-11

лектор Мащенко В.А. група РІ-21

лектор Мащенко В.А.  група ЕЕЕ-21

Викладач: Василець Святослав