Завідувач кафедри:Турченюк Василь Олександрович v.o.turchenuk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Коптюк Роман Миколайович r.m.koptyuk@nuwm.edu.uaМАГІСТР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Освітня програма: Водна інженерія та водні технології
1 рік, І семестр
Викладач: Козішкурт Світлана Миколаївна

МАГІСТР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Освітня програма: Водна інженерія та водні технології
1 рік, І семестр
Викладач: Рокочинський Анатолій Миколайович, Волк Павло Павлович
Мета та цілі ОК: формування сучасного спеціаліста на основі поглибленого вивчення теоретичних основ і отримання практичних навиків у розробці проектів гідромеліоративних систем з використанням автоматизованого управління.

МАГІСТР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Освітня програма: Водна інженерія та водні технології
1 рік, ІІ семестр
Викладач: Кропивко Сергій Максимович

МАГІСТР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Освітня програма: Водна інженерія та водні технології
1 рік, ІІ семестр
Викладач:  Приходько Наталія Володимирівна

МАГІСТР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Освітня програма: Водна інженерія та водні технології
1 рік, І, ІІ семестр
Викладач: Турченюк Василь Олександрович
Мета та цілі ОК: підготовка магістрів, здатних ефективно використовувати отриманні знання при проектуванні, будівництві, експлуатації водогосподарських об’єктів та споруд для захисту територій від негативної дії води, а також проведенні наукових досліджень в цій галузі

БАКАЛАВР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
3 рік, І, ІІ семестр
Викладач: Турченюк Василь Олександрович, Волк Павло Павлович
Мета та цілі ОК: формування у майбутніх фахівців умінь і знань сучасних технологій, конструкцій, методів проектування меліоративних систем, систем захисту сільськогосподарських територій, промислових комплексів і населених пунктів від водної стихії, меліорації яро-балкових земель та захисту ґрунтів від водної ерозії, а також ознайомлення з спеціальними видами меліорацій, їх призначенням і ефективністю

БАКАЛАВР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
4 рік, І семестр
Викладач: Козішкурт Світлана Миколаївна
Мета та цілі ОК: підготовка студентів, які здатні ефективно використовувати отримані знання при проектуванні, влаштуванні та сервісі систем ландшафтного зрошення з використанням сучасних технологій

МАГІСТР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Освітня програма: Водна інженерія та водні технології
1 рік, І семестр
Викладач: Рокочинський Анатолій Миколайович, Волк Павло Павлович
Мета та цілі ОК: формування сучасного спеціаліста на основі поглибленого вивчення теоретичних основ і отримання практичних навиків у розробці проектів гідромеліоративних систем з використанням автоматизованого проектування (АПР)

 

БАКАЛАВР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
4 рік, ІІ семестр
Викладач: Коптюк Роман Миколайович, Волк Павло Павлович
Мета та цілі ОК: формування у майбутніх фахівців умінь і знань сучасних технологій регулювання водного режиму ґрунтів, конструкцій, автоматизованого проектування гідромеліоративних систем та гідротехнічних споруд

БАКАЛАВР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
4 рік, І семестр
Викладач: Приходько Наталія Володимирівна
Мета та цілі ОК: формування системи знань про основні закономірності аграрного виробництва у відповідності сучасним еколого-економічним вимогам; проблеми і перспективи впровадження новітніх технологій в аграрній галузі; роль водних технологій у забезпеченні сталого виробництва рослинницької продукції; основні технологічні процеси і технічні засоби на різних етапах вирощування сільськогосподарських культур

 
БАКАЛАВР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
2 рік, І семестр
Викладач: Приходько Наталія Володимирівна
Мета та цілі ОК: вивчення структури, функцій та стратегії сталого розвитку водного господарства; оцінка запасів водних ресурсів території; характеристики водогосподарського комплексу (ВГК) та окремих його учасників ; встановлення лімітів водоспоживання; оцінка впливу учасників ВГК на водні та навколоводні екосистеми; оцінка та нормування якості вод; нормування скидів; боротьба зі шкідливою дією води; охорона, відтворення запасів водних ресурсів з метою стабілізації навколишнього природного середовища

БАКАЛАВР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
3 рік, І, ІІ семестр
Викладач: Турченюк Василь Олександрович, Волк Павло Павлович
Мета та цілі ОК: формування у майбутніх фахівців умінь і знань сучасних технологій, конструкцій, методів проектування меліоративних систем, систем захисту сільськогосподарських територій, промислових комплексів і населених пунктів від водної стихії, меліорації яро-балкових земель та захисту ґрунтів від водної ерозії, а також ознайомлення з спеціальними видами меліорацій, їх призначенням і ефективністю

МАГІСТР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Освітня програма: Водна інженерія та водні технології
1 рік, І семестр
Викладач: Козішкурт Світлана Миколаївна
Мета та цілі ОК: опанування теоретичних положень еколого-правових відносин, вивчення законодавства у галузі водного господарства та природокористування, формування екологічного мислення

БАКАЛАВР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
1 рік, І семестр
Викладач: Тадєєв Олександр Антонович, Приходько Наталія Володимирівна
Мета та цілі ОК: підготовка фахівців з питань використання геодезичних методів на стадіях вишукування, проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд різного водогосподарського призначення. Вивчення функціональних можливостей сучасних ГІС-програм та специфіки їх використання у сфері природооблаштування, раціонального природокористування та охорони довкілля
МАГІСТР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Освітня програма: Водна інженерія та водні технології
1 рік, І, ІІ семестр
Викладач: Турченюк Василь Олександрович
Мета та цілі ОК: підготовка магістрів, здатних ефективно використовувати отриманні знання при проектуванні, будівництві, експлуатації водогосподарських об’єктів та споруд для захисту територій від негативної дії води, а також проведенні наукових досліджень в цій галузі

БАКАЛАВР
103. Науки про Землю
4 рік, І семестр
Викладач: Приходько Наталія Володимирівна
Мета та цілі ОК: набуття майбутніми фахівцями знань про гідрогеологічні дослідження на меліорованих територіях, закономірності формування режиму і балансу ґрунтових вод при осушення та зрошенні земель, ознайомлення з методами гідрогеологомеліоративної зйомки, визначення фільтраційних втрат, принципами розрахунку дренажу, основами гідрогеолого-меліоративного моніторингу, способами, технологіями і методами управління та прогнозування меліоративної обстановки

 
БАКАЛАВР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
1 рік, І семестр
Викладач: Козішкурт Світлана Миколаївна
Мета та цілі ОК: формування у здобувачів освіти знань із наукових, технічних, організаційних і правових основ метрологічного забезпечення, вмінь здійснювати заходи з досягнення єдності і потрібної точності вимірів, користуватися стандартами, будівельними нормами і правилами у сфері водної інженерії та водних технологій

Викладач: Козішкурт С.М.

Група: ГТБВТз-21

БАКАЛАВР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
2 рік, ІІ семестр
Викладач: Козішкурт Світлана Миколаївна
Мета та цілі ОК: формування професійних навиків студентів із природоохоронного облаштування території водозборів

БАКАЛАВР
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
3 рік, ІІ семестр
Викладач: Коптюк Роман Миколайович
Мета та цілі ОК: набуття студентами базових знань та практичних навичок використання системи автоматизованого проектування AutoCAD