Завідувач кафедри:Шинкарук Любомир Антонович l.a.shunkaruk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Сімаченко Оксана Юріївна o.iu.simachenko@nuwm.edu.uaСтупінь вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): ОП «Гідротехнічне будівництво», спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
Шифр за ОП: Д14;
Рік навчання, семестр: 1-й рік,
 2-й семестр;
Викладач (лектор): к.т.н., доцент Волк Любов Романівна;
Група: ГТБ-51
Основною метою навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування в гідротехнічному будівництві» – отримання умінь працювати в графічних редакторах при проектуванні будівельних об’єктів гідротехнічних споруд.

Основними цілями навчальної дисципліни є:

- вивчення організації і технології виконання проектних робіт з використанням автоматизованого проектування;

- оволодіння практичними навиками використання графічних редакторів при проектуванні гідротехнічних споруд.

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

Освітня програма (Спеціальність):  ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальність 194 «ГТБВІВТ»   ;

Шифр за ОП:  Д43.2  ;

Рік навчання, семестр: 3 рік,  І семестр;

Викладач (лектор):  Герасімов Є.Г.     ;

Мета та цілі ОК:

Метою навчальної дисципліни «Берегозахісні та русловиправні споруди» є формування в майбутніх магістрів, що навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», системи знань про природні руслові процеси, проблеми регулювання русел та стоку річок, які значно усугубились в зв’язку з глобальними кліматичними змінами і інтенсифікацією паводкової ситуації в світі і в Україні; з конструкціями та режимами роботи основних ГТС, що входять до складу захисних протипаводкових комплексів, з основами їх гідравлічних і статичних розрахунків; постановкою практичних задач і методами їх вирішення. 

Ціль вивчення навчальної дисципліни полягає в наступному:

-      вивчення основних вимог до протипаводкових (протизсувних, берегозахисних та регуляційних) гідротехнічних споруд;

-      набуття практичних навичок під час проектування протипаводкових гідротехнічних споруд;

-      формування вмінь творчого пошуку нових та вдосконалення існуючих конструкцій протипаводкових споруд, методики їх розрахунків й рекомендацій з експлуатації.

Ступінь вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
Шифр за ОП: Д5;
Рік навчання, семестр: 1-й рік, 2-й семестр;
Викладач (лектор): старший викладач Дем’янюк Алла Володимирівна;
Група: ГТБ-51м.
Метою викладання дисципліни «Будівництво гідротехнічних об’єктів» є:
формування у майбутніх фахівців умінь і знань з проектування організації та інноваційних технологій будівництва водогосподарських систем, природоохоронних, гідроенергетичних
та портових споруд.
Цілями навчальної дисципліни є:
- Ознайомлення із організацією і технологіями будівництва водогосподарських систем та споруд;
- Ознайомлення із організацією і технологіями будівництва природоохоронних об’єктів;
- Ознайомлення із організацією і технологіями будівництва гідроенергетичних та портових споруд.
Лектор: Дем'янюк А.В.
Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальність 194 «ГТБВІВТ»;
Шифр за ОП: Д29;
Рік навчання, семестр: 2 рік, ІІ семестр;
Викладач (лектор): Герасімов Є.Г. ;
Група: ГБВВ-21, ГТБВТз-41
Мета та цілі ОК:
Метою навчальної дисципліни «Виробнича база будівництва» є підготовка кваліфікованих фахівців, які здатні знаходити оптимальне рішення у розв’язанні організаційних та технологічних задач при визначенні структури та розрахунку об’єктів виробничої бази будівництва, проектування організаційних заходів, розробки проектно-технологічної документації будівництва гідротехнічного та гідроенергетичного об’єкта.
Основними цілями дисципліни є:
- вивчення основних понять, категорій, визначень та алгоритмів матеріально-технічного та організаційного забезпечення будівельного виробництва будівельними матеріалами, обладнанням, деталями і конструкціями, будівельними машинами і механізмами, кваліфікованою робочою силою;
- набуття практичних умінь у розв’язанні конкретних виробничих завдань і ситуацій при проектуванні, будівництві та реконструкції об’єктів виробничої бази у ринкових умовах;
- формування компетентностей творчого пошуку оптимальних рішень при розробці організаційних, технічних, технологічних заходів будівельного виробництва при будівництві об’єкта з дотриманням вимог законодавства та нормативних документів.
Ступінь вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): ОП «Гідротехнічне будівництво», спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
Шифр за ОП: Д13;
Рік навчання, семестр: 1-й рік, 2-й семестр;
Викладач (лектор): к.т.н., доцент Шинкарук Любомир Антонови;
Група: ГТБ-51м, ГТБз-61м (ІІ семестр).
Інженери-гідротехнікам можуть проектувати, будувати, експлуатувати та досліджувати різноманітні споруди, робота яких пов’язана з використанням водних ресурсів. До цих гідротехнічних об’єктів відносять також водні шляхи і споруди на них: судноплавні шлюзи, суднопідіймачі, річкові й морські порти, платформи для добування корисних копалин на континентальному шельфі, мостові переходи, трубчасті споруди тощо. Навчальна дисципліна «Водні шляхи і порти» є одною з основних дисциплін, які формують магістрів за спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво», спроможнім вирішувати вищезазначені завдання щодо воднотранспортних споруд. Дисципліна «Водні шляхи і порти» має міждисциплінарний характер, який передбачає використання сучасних технологій навчання в поєднанні дисциплін фахової підготовки з дисциплінами гуманітарного циклу.

Ступінь вищої освіти: бакалавр;

Освітня програма (Спеціальність): 145 «Гідроенергетика»;

Шифр за ОП: _ОК19, ОК20;

Рік навчання, семестр:_2__ рік, __4__ семестр;

Викладач (лектор): Токар Людмила Олександрівна;

Мета та цілі ОК:

Навчальна дисципліна «Гідравліка» є однією із складових основних компонент освітньої програми «Гідроенергетика». Як показує практика, фахівцям, які працюють у галузі гідроенергетики, необхідні знання основних гідравлічних законів для розв’язання інженерних задач. Тому вивчення навчальної дисципліни «Гідравліка»  є важливою ланкою у системі підготовки фахівців у галузі гідроенергетики.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Гідравліка»  є формування теоретичних знань та практичних вмінь при розв’язанні інженерних задач, які пов’язані зі спокоєм, рівновагою та рухом рідин і газів у напірних та безнапірних руслах, гідротехнічних та гідроенергетичних спорудах.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Гідравліка»  – формування у майбутніх фахівців системи знань про закони спокою та руху рідин і газів та використання цих законів для розв’язання практичних задач.

Цілями вивчення навчальної дисципліни «Гідравліка»  є: - вивчення та практичне застосування фундаментальних законів руху рідин та газів; - виконання розрахунків параметрів та гідравлічних елементів живого перерізу потоку у напірних системах при усталеному русі; - виконання розрахунків параметрів та гідравлічних елементів живого перерізу потоку у безнапірних руслах та спряжуючих споруд при усталеному русі; - вміння користуватися нормативною і довідковою літературою.

Групи:  ГЕ-21, ГЕ-11інт. (І, ІІ семестр).

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
Шифр за ОП: Д17;
Рік навчання, семестр: 2-й рік, 3-й семестр та 4-й семестр;
Викладач (лектор): к.т.н., доцент Волк Любов Романівна;
Група: ГБВВ-21
Метою викладання дисципліни «Гідравліка» є: формування у майбутніх фахівців знань законів спокою, рівноваги і руху рідини і газу та використання цих законів для розв’язання практичних задач, сучасних методів аналізу і гідравлічних розрахунків відкритих русел на рівномірний і нерівномірний рух рідини, розрахунок гідротехнічних споруд: пропускна здатність та кріплення нижніх б’єфів, розрахунок зрівнювальних резервуарів на напірних водоводах, фільтраційні розрахунки гідротехнічних споруд.
Цілями навчальної дисципліни є:
- навчання студентів самостійно використовувати фундаментальні закони рівноваги і руху рідини та газу дня проектування технічних систем і їх елементів;
- теоретична та практична підготовка студентів з питань: основні закони руху рідини у напірних та безнапірних руслах, через водозливи, рух рідини у пористому середовищі, та застосування цих законів дня розрахунку інженерних задач.
Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
Шифр за ОП: Д17;
Рік навчання, семестр: 2-й рік, 3-й семестр та 4-й семестр;
Викладач (лектор): к.т.н., доцент Волк Любов Романівна;
Група: ГБВВ-21
Метою викладання дисципліни «Гідравліка» є: формування у майбутніх фахівців знань законів спокою, рівноваги і руху рідини і газу та використання цих законів для розв’язання практичних задач, сучасних методів аналізу і гідравлічних розрахунків відкритих русл на рівномірний і нерівномірний рух рідини, розрахунок гідротехнічних споруд: пропускна здатність та кріплення нижніх б’єфів, розрахунок зрівнювальнпх резервуарів на напірних водоводах, фільтраційні розрахунки гідротехнічних споруд.
Цілями навчальної дисципліни є:
- навчання студентів самостійно використовувати фундаментальні закони рівноваги і руху рідини та газу дня проектування технічних систем і їх елементів;
- теоретична та практична підготовка студентів з питань: основні закони руху рідини у напірних та безнапірних руслах, через водозливи, рух рідини у пористому середовищі, та застосування цих законів дня розрахунку інженерних задач.

Ступінь вищої освіти: бакалавр;

Освітня програма (Спеціальність): 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»;

Шифр за ОП: _Д17__;

Рік навчання, семестр:_3__ рік, ___5__ семестр;

Викладач (лектор): Токар Людмила Олександрівна;

Мета та цілі ОК:

Навчальна дисципліна «Гідравліка» є однією із складових основних компонент освітньої програми «Гідроенергетика». Як показує практика, фахівцям, які працюють у галузі гідроенергетики, необхідні знання основних гідравлічних законів для розв’язання інженерних задач. Тому вивчення навчальної дисципліни «Гідравліка»  є важливою ланкою у системі підготовки фахівців у галузі гідроенергетики.

 Предметом вивчення навчальної дисципліни «Гідравліка»  є формування теоретичних знань та практичних вмінь при розв’язанні інженерних задач, які пов’язані зі спокоєм, рівновагою та рухом рідин і газів у напірних та безнапірних руслах, гідротехнічних та гідроенергетичних спорудах.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Гідравліка»  – формування у майбутніх фахівців системи знань про закони спокою та руху рідин і газів та використання цих законів для розв’язання практичних задач.

Цілями вивчення навчальної дисципліни «Гідравліка»  є: - вивчення та практичне застосування фундаментальних законів руху рідин та газів; - виконання розрахунків параметрів та гідравлічних елементів живого перерізу потоку у напірних системах при усталеному русі; - виконання розрахунків параметрів та гідравлічних елементів живого перерізу потоку у безнапірних руслах та спряжуючих споруд при усталеному русі; - вміння користуватися нормативною і довідковою літературою.

Група: ГТБВТз-31

Ступінь вищої освіти: бакалавр;
Освітня програма (Спеціальність): _144 «Теплоенергетика»_;
Шифр за ОП: ___ОК17;
Рік навчання, семестр:_2__ рік, __4__ семестр;
Викладач (лектор): Токар Людмила Олександрівна;
Мета та цілі ОК:
Мета дисципліни “Гідрогазодинаміка” оволодіння законів законів спокою, рівноваги і руху рідини і газу та використання цих законів для розв’язання практичних задач.
Завдання дисципліни “Гідрогазодинаміка” є навчити студентів самостійно використовувати фундаментальні закони рівноваги і руху рідини та газу для проектування технічних систем і їх елементів.
У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:
знати:
- основні фізико-механічні характеристики рідини і газу;
- основні поняття та розрахункові залежності для гідравлічних розрахунків технічних систем;
- моделі потоків рідини та газів;
- довідкову літературу з питань, які вивчаються.
вміти:
- розв’язувати завдання пов’язані із визначенням тиску і сили тиску рідин і газів на поверхні технічних систем, їх елементів і вміти аналізувати результати;
- визначати параметри та гідравлічні елементи живого перерізу потоку у напірних системах при усталеному русі;
- користуватися довідниковою літературою.
Група: ТЕ-21 (ІІ семестр)
Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
Шифр за ОП: Д31;
Рік навчання, семестр: 4-й рік, 6-й семестр та 7-й семестр;
Викладач (лектор): к.т.н., доцент Волк Любов Романівна;
Група: ГТБ-41, ВІВТ-41, ГІ-41
Основною метою викладання дисципліни “Гідротехнічні споруди" є формування у майбутніх фахівців умінь і знань сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд при їх використанні для розв’язання різноманітних водогосподарських задач та раціонального використання водних ресурсів.
Основними цілями що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з наступних питань:
- основні види гідротехнічних споруд,
- інженерні розрахунки та проектування споруд,
- обладнання та технічна експлуатація гідровузлів.
Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
Шифр за ОП: Д31;
Рік навчання, семестр: 4-й рік, 6-й семестр та 7-й семестр;
Викладач (лектор): к.т.н., доцент Волк Любов Романівна;
Група: ГТБ-21інт., ГТБВТз-31
Основною метою викладання дисципліни “Гідротехнічні споруди" є формування у майбутніх фахівців умінь і знань сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд при їх використанні для розв’язання різноманітних водогосподарських задач та раціонального використання водних ресурсів.
Основними цілями що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з наступних питань:
- основні види гідротехнічних споруд,
- інженерні розрахунки та проектування споруд,
- обладнання та технічна експлуатація гідровузлів.
Лектор: Волк Л.Р.
Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
Шифр за ОП: Д31;
Рік навчання, семестр: 3-й рік, 2-й семестр;
Викладач (лектор): старший викладач Дем’янюк Алла Володимирівна;
Група: ГТБ-31, ВІВТ-31, ГІ-31.
Метою викладання дисципліни «Гідротехнічні споруди» є:
формування у майбутніх фахівців умінь і знань сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд при їх використанні для розв’язання різноманітних водогосподарських задач та раціонального використання водних ресурсів.
Цілями навчальної дисципліни є:
- Ознайомлення із основними видами гідротехнічних споруд;
- Вивчення основних принципів розрахунку;
- Проведення інженерних розрахунків та проектування споруд.

Лектор: Дем'янюк А.В.

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
Шифр за ОП: Д31;
Рік навчання, семестр: 4-й рік, 6-й семестр та 7-й семестр;
Викладач (лектор): к.т.н., доцент Волк Любов Романівна;
Група: ГТБ-21інт., ГТБВТз-31і
Основною метою викладання дисципліни “Гідротехнічні споруди" є формування у майбутніх фахівців умінь і знань сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд при їх використанні для розв’язання різноманітних водогосподарських задач та раціонального використання водних ресурсів.
Основними цілями що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з наступних питань:
- основні види гідротехнічних споруд,
- інженерні розрахунки та проектування споруд,
- обладнання та технічна експлуатація гідровузлів.

Лектор: Волк Л.Р.

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): освітньо-професійна програма «Гідроенергетика», спеціальність 145 «Гідроенергетика»;
Шифр за ОП: ОК 31;
Рік навчання, семестр: 4 рік, 7 семестр;
Викладач (лектор): В.І. Корнійчук;
Мета та цілі ОК: основною метою викладання дисципліни “Гідротехнічні споруди енергетичних об’єктів і систем” є формування у майбутніх фахівців-гідроенергетиків умінь і знань сучасних методів щодо проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд, які с обов'язковими при створені енергетичних об'єктів і систем, оскільки такі об’єкти під час експлуатації потребують значної витрати води, а це пов’язано із створенням водосховищ і значної кількості різноманітних гідротехнічних споруд, які будуть забезпечувати нормальну і надійну роботу таких водосховищ і енергетичних об’єктів в цілому.
Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
Шифр за ОП: Д37;
Рік навчання, семестр: 4-й рік, 2-й семестр;
Викладач (лектор): старший викладач Дем’янюк Алла Володимирівна;
Група: ГТБ-41, ВІВТ-41, ГІ-41.
Метою викладання дисципліни «Економіка будівництва» є:
дати майбутнім бакалаврам основні відомості та поняття про економічну науку, теоретичні знання щодо діяльності будівельної організації, склад та структуру їх фондів та практичних навичок по визначенню потреби в ресурсах та оцінки ефективності діяльності, а також сприяти розвитку інтересу молодих спеціалістів до економічної сторони будівельної діяльності.
Цілями навчальної дисципліни є:
- отримання студентами знань з економіки будівельної організації, оцінці трудових та матеріальних ресурсів;
- отримання студентами знань щодо особливостей ціноутворення в будівництві;
- отримання студентами знань щодо показників ефективності виробничої діяльності будівельної організації;
- набуття студентами практичних навичок розрахунку основних економічних показників, що характеризують роботу будівельної організації, та їх аналізу;
- оволодіння економічними основами регулювання діяльністю будівельної організації з метою підвищення ефективності її діяльності.
Лектор: Дем'янюк А.В.

Ступінь вищої освіти: магістерський (другий) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): освітньо-професійна програма «Гідротехнічне будівництво», спеціальність 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та  водні технології»;
Шифр за ОП: Д 16;
Рік навчання, семестр: 1 рік, 1 семестр;
Викладач (лектор): В.І. Корнійчук;
Мета та цілі ОК: основною метою вивчення навчальної дисципліни “Експлуатація гідротехнічних споруд» є підготовка магістрів, здатних ефективно використовувати отриманні знання при експлуатації гідротехнічних споруд, що входять до складу водогосподарських об’єктів, при виконанні ремонтно-відновлювальних робіт, реконструкції споруд, а також проведенні наукових досліджень в цій галузі.  Завдання вивчення навчальної дисципліни полягає у оволодінні майбутніми фахівцями необхідними знаннями з основ технічної  експлуатації, досліджень річкових гідротехнічних споруд та принципами управління спорудами, що входять до складу енергетичних та водогосподарських систем.

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): освітньо-професійна програма «Водопостачання та водовідведення», спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
Рік навчання, семестр: 3 рік, 5 семестр;
Викладач (лектор): В.І. Корнійчук;
Навчальна дисципліна «Інженерна гідравліка» надає знання основних гідравлічних розрахунків напірних та безнапірних русел на рівномірний рух рідини. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують вміння визначати параметри та гідравлічні елементи живого перерізу потоку у напірних та безнапірних системах при русі рідини та користуватися нормативною і довідковою літературою з питань, які вивчаються. При цьому використовуються знання отримані в результаті вивчення інших дисциплін фундаментальної підготовки і формується фахівець здатний розрахувати гідравлічні параметри та елементи нових технічних систем та технічних систем, які потребують реконструкції.

Ступінь вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): ОП «Гідротехнічне будівництво», спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
Шифр за ОП: Д15;
Рік навчання, семестр: 1-й рік,  2-й семестр;
Викладач (лектор): к.т.н., доцент Волк Любов Романівна;
Група: ГТБ-51м
Основною метою навчальної дисципліни «Інформаційні технології у гідротехнічному будівництві» – отримання умінь працювати в графічних редакторах та програмних розрахункових комплексах при проектуванні будівельних об’єктів гідротехнічних споруд.

Основними цілями навчальної дисципліни є:

- вивчення організації і технології виконання проектних робіт з використанням інформаційних технологій;

- оволодіння практичними навиками використання графічних редакторів при проектуванні гідротехнічних споруд.

 

Ступінь вищої освіти: магістерський (другий) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): освітньо-професійна програма «Гідротехнічне будівництво», спеціальність 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та  водні технології»;
Шифр за ОП: Д 7;
Рік навчання, семестр: 1 рік, 2 семестр;
Викладач (лектор): В.І. Корнійчук;
Мета та цілі ОК: основною метою вивчення навчальної дисципліни «Моделювання гідравлічних явищ і гідротехнічних споруд» є формування у майбутніх фахівців компетентностей для сучасного та надійного проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд з використанням фізичного й математичного моделювання гідравлічних явищ на основі теорії подібності.

Основними цілями навчальної дисципліни є:

  • сформувати уміння для визначення основних характеристик водного потоку в межах гідротехнічних споруд на основі фізичного та математичного моделювання;
  • сформувати структуровані знання про методи проведення фізичного та математичного моделювання;
  • сформувати уміння розв’язувати практичні задачі із застосуванням фізичного та математичного моделювання.