Завідувач кафедри:Шинкарук Любомир Антонович l.a.shunkaruk@nuwm.edu.ua
Менеджер: Сімаченко Оксана Юріївна o.iu.simachenko@nuwm.edu.uaВикладач: Герасімов Є.Г.

Групи: ГБВВ-31, ГТБВТз-41 (І семестр).

ГБВВ-11інт.

Лектор: Дем'янюк А.В.
Групи: ГТБ-51м, ГТБзм-61 (ІІ семестр).
Викладачі: Герасімов Є.Г., Корнійчук В.І.
Групи: ГБВВ-21, ГТБВТз-31, ГТБВТз-31і (ІІ семестр).
Ступінь вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): ОП «Гідротехнічне будівництво», спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології;
Шифр за ОП: Д13;
Рік навчання, семестр: 1-й рік, 2-й семестр;
Викладач (лектор): к.т.н., доцент Шинкарук Любомир Антонови;
Група: ГТБ-51м, ГТБзм-61 (ІІ семестр).
Інженери-гідротехнікам можуть проектувати, будувати, експлуатувати та досліджувати різноманітні споруди, робота яких пов’язана з використанням водних ресурсів. До цих гідротехнічних об’єктів відносять також водні шляхи і споруди на них: судноплавні шлюзи, суднопідіймачі, річкові й морські порти, платформи для добування корисних копалин на континентальному шельфі, мостові переходи, трубчасті споруди тощо. Навчальна дисципліна «Водні шляхи і порти» є одною з основних дисциплін, які формують магістрів за спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво», спроможнім вирішувати вищезазначені завдання щодо воднотранспортних споруд. Дисципліна «Водні шляхи і порти» має міждисциплінарний характер, який передбачає використання сучасних технологій навчання в поєднанні дисциплін фахової підготовки з дисциплінами гуманітарного циклу.

Викладач: Токар Л.О.

Групи:  ГЕ-21, ГЕ-11інт. (І, ІІ семестр).

Викладач: Волк Л.Р., Корнійчук В.І.
Група: ГБВВ-21, ГТБВТз-31, ГТБВТз-31і (ІІ сем.)
Викладач: Волк Л.Р., Корнійчук В.І.
Група: ГБВВ-21, ГТБВТз-31, ГТБВТз-31і

Викладач: Токар Л.О.

Група: ГТБВТз-31

Викладач: Токар Л.О.
Група: ТЕ-21 (ІІ семестр)
Лектор: Волк Л.Р.
Групи: ГТБ-41, ВІВТ-41, ГІ-41, ЗбГМ-41, ГТБВТз-51
Викладач: Волк Л.Р.
Група: ГТБ-21інт., ГТБВТз-31
Викладач: Дем'янюк А.В.
Група: ВІВТ-31, ГТБ-31, ГІ-31 (ГБВВ-31), ГТБВТз-41

Викладач: Волк Л.Р.

Група: ГТБ-21інт., ГТБВТз-31і

Викладач: Корнійчук В.І.

Група: ГЕ-41, ГЕ-21інт. (І семестр)

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): освітньо-професійна програма «Гідроенергетика», спеціальність 145 «Гідроенергетика»;
Шифр за ОП: ОК 31;
Рік навчання, семестр: 4 рік, 7 семестр;
Викладач (лектор): В.І. Корнійчук;
Мета та цілі ОК: основною метою викладання дисципліни “Гідротехнічні споруди енергетичних об’єктів і систем” є формування у майбутніх фахівців-гідроенергетиків умінь і знань сучасних методів щодо проектування, будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд, які с обов'язковими при створені енергетичних об'єктів і систем, оскільки такі об’єкти під час експлуатації потребують значної витрати води, а це пов’язано із створенням водосховищ і значної кількості різноманітних гідротехнічних споруд, які будуть забезпечувати нормальну і надійну роботу таких водосховищ і енергетичних об’єктів в цілому.
Дем'янюк А.В., ГТБ-41, ВІВТ-41, ГІ-41 (ЗбГМ-41)

Ступінь вищої освіти: магістерський (другий) рівень вищої освіти;
Освітня програма (Спеціальність): освітньо-професійна програма «Гідротехнічне будівництво», спеціальність 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та  водні технології»;
Шифр за ОП: Д 16;
Рік навчання, семестр: 1 рік, 1 семестр;
Викладач (лектор): В.І. Корнійчук;
Мета та цілі ОК: основною метою вивчення навчальної дисципліни “Експлуатація гідротехнічних споруд» є підготовка магістрів, здатних ефективно використовувати отриманні знання при експлуатації гідротехнічних споруд, що входять до складу водогосподарських об’єктів, при виконанні ремонтно-відновлювальних робіт, реконструкції споруд, а також проведенні наукових досліджень в цій галузі.  Завдання вивчення навчальної дисципліни полягає у оволодінні майбутніми фахівцями необхідними знаннями з основ технічної  експлуатації, досліджень річкових гідротехнічних споруд та принципами управління спорудами, що входять до складу енергетичних та водогосподарських систем.

Корнійчук В.І., ВВ-11інт., ВВ-31, ВВ-31+інт.