Завідувач  кафедри:Грицюк Петро Михайлович p.m.hrytsiuk@nuwm.edu.ua 
Менеджер: Шевченко Ірина Мавіївна i.m.shevchenko@nuwm.edu.uaБакалавр
126 Інформаційні системи та технології, 015.39 Професійна освіта (цифрові технології)
ОК 19, ВК 1.1
2-й рік навчання 4-й семестр, 1-й рік навчання 2-й семестр
доцент Гладка О. М.
Мета дисципліни полягає в оволодінні класичними та сучасними методами обчислень для розв’язування прикладних задач.
Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних положень та придбання необхідних практичних навичок, що дозволяють застосовувати їх до розв’язування практичних задач; вміння обрати відповідний метод розв’язування задачі, провести аналіз отриманих результатів, застосовувати отримані знання і навички у вивченні спеціальних фахових дисциплін.
Викладач: Грицюк П.М.
Групи: ІСТ-31

Викладач: Рощенюк А.М.

Група: КТ-41

для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 015.39 Цифрові технології дистанційної освіти, спеціальності 015.39 Професійна освіта (цифрові технології).

Викладач Рейнська В.Б.

бакалавр

ОПП "Цифрові технології дистанційної освіти", 015.39 Професійна освіта (цифрові технології)

Рік навчання: 3, 6 семестр

доцент Гладка О.М.

Дисципліна «Методика професійного навчання» спрямована на забезпечення для майбутніх викладачів професійного навчання розуміння сутності та змісту методичної діяльності; усвідомлення механізму трансформування технічного знання в педагогічну систему навчання та методику дидактичного проектування. Зміст і структуру дисципліни розроблено з урахуванням специфіки навчальної діяльності ІТ-спеціаліста-педагога, яка включає два компоненти – технічний, як фахівця з інформаційних технологій, та педагогічний, як викладача професійного навчання в галузі цифрових технологій дистанційної освіти.

Для реалізації основного завдання курсу – навчити майбутніх фахівців управляти освітнім процесом – формуються компетентності з проектування власної педагогічної діяльності, етапами якої є: конструювання змісту освіти, аналіз та прогнозування мети навчання, діагностика стану освітнього процесу, конструювання навчальних матеріалів, вибір технологій навчання тощо. В рамках курсу детально розглядаються всі необхідні види діяльності педагогічного працівника з підготовки до навчальних занять, що включають опис алгоритмів діяльності та практичні приклади їх реалізації в освітньому процесі.

Вивчення здобувачами освіти методики професійного навчання в рамках пропонованого курсу дозволить сформувати професійні компетентності, використовувати набуті знання і навички для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності.

Мета дисципліни полягає в забезпеченні теоретичних основ і практичної підготовки майбутніх викладачів в галузі цифрових технологій до науково обґрунтованого і творчого здійснення педагогічного процесу в закладах професійної освіти.

Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття компетентностей на основі отримання знань з теорії і методики професійного навчання; формування професійних умінь і навичок з проектування теоретичного і практичного навчання; формування уміння комплексно і адекватно застосовувати професійно-технічні, педагогічні, психологічні та інші знання і уміння при вирішенні конкретних методичних завдань; формування у здобувачів освіти готовності до педагогічної діяльності.

бакалавр

ОПП "Цифрові технології дистанційної освіти", спец. 015.39 Професійна освіта (цифрові технології)

4 рік навчання, 7 семестр

доц. Гладка О.М.

Дисципліна «Методика професійного навчання» спрямована на забезпечення для майбутніх викладачів професійного навчання розуміння сутності та змісту методичної діяльності; усвідомлення механізму трансформування технічного знання в педагогічну систему навчання та методику дидактичного проектування. Зміст і структуру дисципліни розроблено з урахуванням специфіки навчальної діяльності ІТ-спеціаліста-педагога, яка включає два компоненти – технічний, як фахівця з інформаційних технологій, та педагогічний, як викладача професійного навчання в галузі цифрових технологій дистанційної освіти.

Для реалізації основного завдання курсу – навчити майбутніх фахівців управляти освітнім процесом – формуються компетентності з проектування власної педагогічної діяльності, етапами якої є: конструювання змісту освіти, аналіз та прогнозування мети навчання, діагностика стану освітнього процесу, конструювання навчальних матеріалів, вибір технологій навчання тощо. В рамках курсу детально розглядаються всі необхідні види діяльності педагогічного працівника з підготовки до навчальних занять, що включають опис алгоритмів діяльності та практичні приклади їх реалізації в освітньому процесі.

Вивчення здобувачами освіти методики професійного навчання в рамках пропонованого курсу дозволить сформувати професійні компетентності, використовувати набуті знання і навички для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності.

Мета дисципліни полягає в забезпеченні теоретичних основ і практичної підготовки майбутніх викладачів в галузі цифрових технологій до науково обґрунтованого і творчого здійснення педагогічного процесу в закладах професійної освіти.

Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття компетентностей на основі отримання знань з теорії і методики професійного навчання; формування професійних умінь і навичок з проектування теоретичного і практичного навчання; формування уміння комплексно і адекватно застосовувати професійно-технічні, педагогічні, психологічні та інші знання і уміння при вирішенні конкретних методичних завдань; формування у здобувачів освіти готовності до педагогічної діяльності.

Бакалавр
ОП Інформаційні системи і технології за спец. 126 "Інформаційні системи та технології" і ОП Економічна кібернетика за спец. 051 "Економіка"
ВК 4.1 за ОП ІСТ і за ОП ЕК
4-й рік навчання, 7-й семестр для ІСТ і 3-й рік навчання, 5-й семестр для ЕК
доцент Гладка О.М.
Метою дисципліни “Моделі економічної динаміки” є формування теоретичних знань та практичних навичок з питань моделювання динамічних економічних процесів, ознайомлення з моделями і методами дослідження тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці, що є необхідною умовою аналізу і прогнозування показників динаміки розвитку соціально-економічних систем.
Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття компетентностей з оволодіння математичним інструментарієм побудови динамічних моделей економіки для аналізу та прогнозування змін в економічних явищах і процесах; ознайомлення з методами аналізу, прогнозування та прийняття рішень з використанням математичних моделей; застосування цих моделей для комп'ютерного аналізу складних економічних систем, набуття уміння аналізувати розв'язки задач з точки зору правильності підібраного математичного апарату та економічної інтерпретації.

Кардаш О.Л. ,ЕК-51м
ІІ семестр
Кардаш. О.Л. ,ЕК-41
ІІ семестр

Викладач: доц. Гладка О. М.

ІТБ-51м

магістри, 1-й курс, 2-й семестр

спец. 126 Інформаційні системи та технології

ОП Інформаційні технології в бізнесі

вибіркова професійно-орієнтована дисципліна

 

Карпович І. М., канд. фізико-матем. наук, доцент
Для студентів групи ТЗ-51м

Викладач: Барановський Сергій Віталійович